Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θα επαναφέρετε και το νόμο 4000 περί «τεντιμποϊσμού» κυρία Σπυράκη;

«Απα­γο­ρεύ­ε­ται να βρί­ζουν τους αστυ­νο­μι­κούς από τα μπαλ­κό­νια. Αυτό απα­γο­ρεύ­ε­ται. Καθα­ρές κου­βέ­ντες!». Τα λόγια αυτά ανή­κουν στην ευρω­βου­λευ­τή της ΝΔ Μαρία Σπυ­ρά­κη και ειπώ­θη­καν σε εκπο­μπή του τηλε­ο­πτι­κού σταθ­μού Kontra.

Μιλώ­ντας σαν εκπρό­σω­πος της ΕΛ.ΑΣ. και όχι ως εκλεγ­μέ­νη ευρω­βου­λευ­τής, η κ. Σπυ­ρά­κη όχι μόνο απέ­φυ­γε να κατα­δι­κά­σει, με σαφή και κατη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο, το όργιο αστυ­νο­μι­κής τρο­μο­κρα­τί­ας των τελευ­ταί­ων εβδο­μά­δων αλλά, αντί­θε­τα, δικαιο­λό­γη­σε την κατα­στο­λή λέγο­ντας ότι πρό­κει­ται για… «σπο­ρα­δι­κά φαινόμενα».

Θέλη­σε μάλι­στα να αμφι­σβη­τή­σει μέχρι και τα… βίντεο στα οποία κατα­γρά­φο­νται στιγ­μές αστυ­νο­μι­κής βαρ­βα­ρο­τή­τας, δηλώ­νο­ντας ότι έχουν τρα­βη­χθεί από άτο­μα «που ήταν στην δια­δή­λω­ση»! Λες και έχει καμία σημα­σία αν αυτός που κατα­γρά­φει το περι­στα­τι­κό είναι δια­δη­λω­τής, περα­στι­κός ή δημοσιογράφος…

Για την Μ. Σπυ­ρά­κη το πρό­βλη­μα δεν είναι η κλι­μά­κω­ση του κυβερ­νη­τι­κού αυταρ­χι­σμού που εκδη­λώ­νε­ται μέσω της αστυ­νο­μι­κής βίας και κατα­στο­λής, αλλά το ότι ο κόσμος απο­δο­κι­μά­ζει τα όργα­να της τάξης! Η ευρω­βου­λευ­τής της ΝΔ ενο­χλεί­ται από την φρά­ση «γου­ρού­νια φύγε­τε απο εδώ» αλλά δε δίνει δεκά­ρα για το «πάμε να τους γ.….με, πάμε να τους σκο­τώ­σου­με» που ούρ­λια­ζαν οι ένστο­λοι νεά­ντερ­ταλ του Χρυ­σο­χοϊ­δη στη Νέα Σμύρνη.

Την ενο­χλεί ο τρό­πος που εκφρά­ζε­ται η αγα­νά­κτη­ση του λαού απέ­να­ντι στον αυταρ­χι­σμό, αλλά για τις χυδαιό­τη­τες οργά­νων της ΕΛ.ΑΣ. σε δια­δη­λω­τές και δια­δη­λώ­τριες («πάμε στο στε­νό να σε γ.….σω») δεν βρή­κε να πει κουβέντα.

Κατά τα λοι­πά, «απα­γο­ρεύ­ε­ται να βρί­ζουν τους αστυ­νο­μι­κούς από τα μπαλ­κό­νια».… Μήπως σκο­πεύ­ε­τε να επα­να­φέ­ρε­τε και το Νόμο 4000 περί τεντι­μποϊ­σμού, κυρία Σπυράκη;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο