Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Θα κάνουμε πραξικόπημα όπου θέλουμε»: Ο “Mr. Tesla” Έλον Μασκ υπέρ των ιμπεριαλιστικών πραξικοπημάτων.…

Σάλο έχει προ­κα­λέ­σει στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης — και όχι μόνο — ο δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χος διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος  της Tesla και της SpaceX Έλον Μασκ με σχό­λιο του στο Twitter, όπου με περίσ­σιο θρά­σος τάσ­σε­ται υπέρ των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πρα­ξι­κο­πη­μά­των απέ­να­ντι σε τρί­τες χώρες εφό­σον αυτά ευνο­ούν την κερ­δο­φο­ρία των εται­ρειών του.

Απα­ντώ­ντας σε ανάρ­τη­ση χρή­στη του twitter, που επι­σή­μαι­νε το αμε­ρι­κα­νο­κί­νη­το πρα­ξι­κό­πη­μα στη Βολι­βία προς όφε­λος των μονο­πω­λια­κών ομί­λων, ο Μασκ απά­ντη­σε με το εξής απίστευτο:

«Θα κάνου­με πρα­ξι­κό­πη­μα όπου θέλου­με! Παρ’ το απόφαση!»

elon musk tweet

Η απα­ρά­δε­κτη, όσο και απο­κα­λυ­πτι­κή, απά­ντη­ση του Αυστρα­λού επι­χει­ρη­μα­τία προ­κά­λε­σε μεγά­λες αντι­δρά­σεις. Ο δημο­σιο­γρά­φος Μαξ Μπλού­με­νταλ έγρα­ψε ότι «με το απο­γοη­τευ­τι­κό του tweet, ο Μασκ ουσια­στι­κά παίρ­νει πίστω­ση για το πρα­ξι­κό­πη­μα λιθί­ου της Βολι­βί­ας». Άλλοι πάλι έτρε­ξαν να υπε­ρα­σπι­στούν τον δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χο επι­χει­ρη­μα­τία κάνο­ντας λόγο για.… «χιου­μο­ρι­στι­κή απά­ντη­ση».

Σε κάθε περί­πτω­ση, μόνο ως «χιού­μορ» δε μπο­ρεί να εκλη­φθεί το απα­ρά­δε­κτο σχό­λιο του Μασκ που, αν μη τι άλλο, απο­δει­κνύ­ει ποιούς πραγ­μα­τι­κά ωφε­λούν τέτοιου είδους ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις των ΗΠΑ και των συμ­μά­χων τους.

Θυμί­ζε­ται ότι τον περα­σμέ­νο Νοέμ­βρη, η ακρο­δε­ξιά αντι­πο­λί­τευ­ση της Βολι­βί­ας, σε αγα­στή συνερ­γα­σία με τις ΗΠΑ, πραγ­μα­το­ποί­η­σε πρα­ξι­κό­πη­μα ενά­ντια στη νόμι­μα εκλεγ­μέ­νη κυβέρ­νη­ση του Έβο Μοράλες.

Σε πρό­σφα­τες δημο­σκο­πή­σεις, το κόμ­μα του Μορά­λες δεί­χνει να προη­γεί­ται στα­θε­ρά ένα­ντι των αντι­πά­λων του, με τις εκλο­γές να έχουν ορι­στεί για τις 18 Οκτώβρη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο