Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θα «καθαρίσει» ο στρατός τα σκουπίδια; — Τι είπε ο Δ. Τζανακόπουλος

Κλι­μα­κώ­νει την πίε­σή της η κυβέρ­νη­ση προς τους εργα­ζό­με­νους τους οποί­ους και μετά τη ρύθ­μι­ση που ψήφι­σε στη Βου­λή τους πετά στην ανεργία.

Με έναν ηθι­κό εκβια­σμό στο όνο­μα της δημό­σιας υγεί­ας, ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Δημή­τρης Τζα­να­κό­που­λος καλεί τους εργα­ζό­με­νους να στα­μα­τή­σουν την απερ­γία τους απει­λώ­ντας ότι σε δια­φο­ρε­τι­κή περί­πτω­ση η κυβέρ­νη­ση, μετά την απερ­γία της Πέμ­πτης, θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σει όλους τους δια­θέ­σι­μους κρα­τι­κούς μηχα­νι­σμούς για την απο­κο­μι­δή των σκου­πι­διών, στο όνο­μα της δημό­σιας υγείας.

Ρωτή­θη­κε αν πρό­κει­ται να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ο στρα­τός για την απο­κο­μι­δή των απορ­ριμ­μά­των και δεν το απέ­κλει­σε λέγο­ντας πως «δεν έχω να κάνω κάποια συγκε­κρι­μέ­νη απά­ντη­ση» και πρό­σθε­σε ότι η κυβέρ­νη­ση «θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σει όλους τους δια­θέ­σι­μους κρα­τι­κούς μηχα­νι­σμούς για να μην υπάρ­ξει δια­κιν­δύ­νευ­ση της δημό­σιας υγείας».

Ισχυ­ρί­στη­κε ότι «η απερ­γία είναι λυσι­τε­λής» διό­τι η κυβέρ­νη­ση «δίνει ορι­στι­κό τέλος» στο θέμα των συμβασιούχων.

Υπο­στή­ρι­ξε ότι «η λύση που έχει δώσει η κυβέρ­νη­ση με τη ρύθ­μι­ση για την υπο­γρα­φή νέας σύμ­βα­σης, αλλά και την προ­κή­ρυ­ξη δια­γω­νι­σμού για την πρό­σλη­ψη μόνι­μων υπαλ­λή­λων στην καθα­ριό­τη­τα από τους δήμους, δίνει ορι­στι­κό τέλος στην ομη­ρεία χιλιά­δων ανθρώ­πων και εγγυά­ται, στο μέτρο του δυνα­τού και με τήρη­ση των σχε­τι­κών συνταγ­μα­τι­κών κανό­νων, την απο­κα­τά­στα­ση της κανο­νι­κό­τη­τας στις εργα­σια­κές σχέ­σεις του κλάδου».

Τέλος απο­κά­λυ­ψε ότι η εισή­γη­ση του προ­έ­δρου στο ΔΣ της ΠΟΕ ΟΤΑ ήταν για ανα­στο­λή των κινητοποιήσεων:
«η συν­δι­κα­λι­στι­κή παρά­τα­ξη της ΝΔ, μετά από εντο­λές της ίδιας της ηγε­σί­ας της, άλλα­ξε την πάγια θέση της στο ΔΣ της ΠΟΕ-ΟΤΑ και παρά την αντί­θε­τη εισή­γη­ση οδη­γη­θή­κα­με στο να μην ανα­στα­λούν οι κινη­το­ποι­ή­σεις» (Η ΔΑΚΕ ψήφι­σε «λευ­κό»).

(Δεν προ­κα­λεί εντύ­πω­ση η πρό­τα­ση του προ­έ­δρου. Ήδη από την γνω­στο­ποί­η­ση της πρό­σκλη­σης που απηύ­θυ­νε ο κ. Τσί­πρας στην ΠΟΕ ΟΤΑ ο κ. Τρά­κας άρχι­σε να προ­ε­τοι­μά­ζει το έδα­φος για υπο­χώ­ρη­ση των εργαζομένων)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο