Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«θα καταστρέφω με τραγούδια της ψυχής σου το μπουρδέλο»

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Αγγε­λά­κας και Πανού­σης βρω­μί­ζο­ντας την πολι­τι­κή σάτι­ρα με τη χυδαιό­τε­ρη μορ­φή αντιΚ­ΚΕ­δι­σμού και παρα­χα­ράσ­σο­ντας την ιστο­ρία της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, χύνουν το φασι­στι­κό τους δηλη­τή­ριο στην ελλη­νι­κή κοι­νω­νία. Σίγου­ρα και τα παλι­κά­ρια του Μιχα­λο­λιά­κου δε θα μπο­ρού­σαν να τη φαντα­στούν μια τέτοια προ­σφο­ρά. Η «τέχνη» και ο «καλ­λι­τέ­χνης» στην υπη­ρε­σία του φασι­σμού. Το δηλη­τή­ριο του φιδιού από το στό­μα ΑΓΓΕΛΑΚΑ – ΠΑΝΟΥΣΗ. Ετσι είναι, όταν κατρα­κυ­λάς στο φασι­σμό, σκου­πί­δια θα παράγεις…

Αρι­στε­ρι­τζη­δες πυροσβεστες
εργα­το­πα­τε­ρες του λαου
λοβο­το­μη­με­νες μαριονετες
του υπαρ­κτου του σουρεαλισμου

Απ” του Αρη τα ενδο­ξα τα χρονια
στους χιλια­στες του Περισσου
με τις ξυλι­νες καταγγελιες
του κοι­νο­βου­λιου η μαιμου

με τις κρα­τι­κες επιδοτησεις
τους μισθους ντρο­πης των βουλευτων
πλαι πλαι μαζι με χρυσαυγιτες
ορντι­να­τσα των καπιταλιστων

Απ” της Βαρ­κι­ζας την κωλοτουμπα
που εδω­σε τα οπλα στα σκυλια
οι σφρα­γι­δο­κρα­τες νταβατζηδες
κοροι­δευου­νε την εργατια

Ενδει­κτι­κό το σχό­λιο στο youtube:
αγγελακας(τρυπες)… τζι­μα­ο­κος (ερυ­θρες ταξιαρ­χιες) αν κ χρυ­ση αυγη τουσ γου­στα­ρω για­τι λενε αληθεις

Αντι­κομ­μου­νι­σμός και φασι­σμός αλληλοτροφοδοτούνται.Και όσο αυτά πλη­θαί­νουν τίπο­τα καλό δεν προ­μη­νύ­ε­ται για το λαό. Και τίθε­ται το ζήτη­μα, θα βγει να τον απο­δο­κι­μά­σει κανείς από το χώρο τους. Θέλει αρε­τή και τόλ­μη κάτι τέτοιο. Η μη αντί­δρα­ση είναι το μέτρο της ανο­χής στο φασι­σμό. Πρέ­πει να καδι­κα­στούν και να απο­μο­νω­θούν. Καμία ανο­χή στους φορείς του φασι­σμού, καμία κου­βέ­ντα μαζί τους, καμία πλακίτσα.

Σε μια γρή­γο­ρη έρευ­να για τυχόν αντι­δρά­σεις, βρή­κα­με μόνο τα σχό­λια της στι­χουρ­γού Λίνας Δημο­πού­λου στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης. Στην προ­σω­πι­κή της σελί­δα στο facebook:

Ο στί­χος “θα κατα­στρέ­φω με τρα­γού­δια της ψυχής σου το μπουρ­δέ­λο” επι­στρέ­φε­ται στον πρώ­ην ποι­η­τή δημιουρ­γό του, με βαθειά αισθή­μα­τα θλί­ψης και απογοήτευσης…
Όσο για τον έτε­ρο, τον νεο­έλ­λη­να γκό­με­νο επί πλη­ρω­μή της Σου­ζά­νας, επι­βε­βαιώ­νει για άλλη μια φορά με από­λυ­το τρό­πο τη δια­στρο­φή του, να εμπνέ­ε­ται μόνο από τον κανιβαλισμό…
Ντρο­πή φλω­ρό­μα­γκες, επα­να­στά­τες της ξεφτίλας!!

Και σε ιστο­σε­λί­δα που φιλο­ξε­νεί το σχε­τι­κό βιντεο:

Συγ­χα­ρη­τή­ρια στους καλ­λι­τέ­χνες για τον καλο­ρα­μέ­νο φερε­τζέ που φορέ­σα­τε στην καταγ­γελ­τι­κή σάτι­ρα.. η ίδια, δυστυ­χώς, δεν το εκτίμησε..
Δεν πει­ρά­ζει, μπο­ρεί­τε του­λά­χι­στον να παρη­γο­ρη­θεί­τε από τη χαρά που θα κάνουν οι χρυσαυγίτες!!
Έτοι­μος ύμνος τους παραδίδεται!!
Ούτε στα πιο τρε­λά όνει­ρά τους τέτοια κοι­νή αισθητική!!
Μπράβο!
Λίνα Δημοπούλου

Μπρά­βο Λίνα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο