Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θα λιώσουμε σήμερα — Τους 44 βαθμούς θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρος

Ακό­μη υψη­λό­τε­ρες θερ­μο­κρα­σί­ες σε σχέ­ση με χθες Τετάρ­τη, ανα­μέ­νο­νται σήμε­ρα στη χώρα μας, με μέγι­στες τιμές έως τους 43–44 βαθ­μούς στα ηπει­ρω­τι­κά και αυξη­μέ­νες συγκε­ντρώ­σεις σκόνης.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, σύμ­φω­να με το δίκτυο των αυτό­μα­των μετε­ω­ρο­λο­γι­κών σταθ­μών του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr., σήμε­ρα Πέμ­πτη προ­βλέ­πε­ται ηλιο­φά­νεια με πολύ υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες, λίγες νεφώ­σεις τις θερ­μές ώρες στα ορει­νά ηπει­ρω­τι­κά, ενώ η ατμο­σφαι­ρι­κή κυκλο­φο­ρία ευνο­εί τη μετα­φο­ρά σκό­νης από τη Βόρεια Αφρική.

Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 21 έως 37 βαθ­μούς στη Βόρεια Ελλά­δα, 26 έως 44 βαθ­μούς στην Κεντρι­κή και Νότια Ελλά­δα, 22 έως 39 βαθ­μούς στη Δυτι­κή Ελλά­δα (στην Ήπει­ρο έως τους 35 βαθ­μούς), 24 έως 38 βαθ­μούς στις Κυκλά­δες και στην Κρή­τη (τοπι­κά στη Νότια Κρή­τη έως τους 39 βαθ­μούς), 24 έως 40 βαθ­μούς στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και από 25 έως 36 βαθ­μούς Κελ­σί­ου στα Δωδεκάνησα.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στο Βόρειο και Κεντρι­κό Αιγαίο από μετα­βλη­τές διευ­θύν­σεις ασθε­νείς έως σχε­δόν μέτριοι 3–4 μπο­φόρ, με βαθ­μιαία στρο­φή των ανέ­μων μετά το από­γευ­μα σε βορειο­δυ­τι­κούς μέτριους 5 μπο­φόρ, στο Νότιο Αιγαίο από νοτιο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις ασθε­νείς έως σχε­δόν μέτριοι 3–4 μπο­φόρ και βαθ­μιαία στο Νοτιο­δυ­τι­κό Αιγαίο μέτριοι 5 μπο­φόρ. Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις ασθε­νείς έως σχε­δόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιο­φά­νεια, πολύ υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες και τοπι­κές νεφώ­σεις τις θερ­μές ώρες της ημέ­ρας, κυρί­ως στα βόρεια τμή­μα­τα του νομού, ανα­μέ­νο­νται στην Αττι­κή. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 27 έως 39 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, ενώ στα δυτι­κά τμή­μα­τα τοπι­κά έως τους 40–41 βαθ­μούς. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από μετα­βλη­τές διευ­θύν­σεις ασθε­νείς έως σχε­δόν μέτριοι 3–4 μπο­φόρ, ενώ μετά το από­γευ­μα θα στρα­φούν σε βορειο­δυ­τι­κούς μέτριους 4–5 μποφόρ.

Ηλιο­φά­νεια με λίγες νεφώ­σεις τις θερ­μές ώρες της ημέ­ρας στα γύρω ορει­νά και υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες ανα­μέ­νο­νται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 26 έως 37 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Οι άνε­μοι στο Θερ­μαϊ­κό θα πνέ­ουν από μετα­βλη­τές διευ­θύν­σεις ασθε­νείς και πρό­σκαι­ρα σχε­δόν μέτριοι 4 μπο­φόρ, όπου μετά το από­γευ­μα θα στρα­φούν σε βορειο­δυ­τι­κούς μέτριους 4–5 μποφόρ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα ανα­πτυ­χθούν πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις και πιθα­νώς να εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι στα ορει­νά της ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και της Θράκης.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 2 με 4 και από το βρά­δυ βορεί­ων διευ­θύν­σε­ων τοπι­κά έως 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 22 έως 39 και τοπι­κά έως 40 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Η ελά­χι­στη στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 4 με 5 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη. Στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη έως 37 με 38 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 2 με 4 μπο­φόρ, από τις μεσημ­βρι­νές ώρες δυτι­κών διευ­θύν­σε­ων 3 με 4 και τοπι­κά 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 20 έως 39 και στα ηπει­ρω­τι­κά τοπι­κά έως 41 με 42 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Η ελά­χι­στη στην Ήπει­ρο τοπι­κά 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα ανα­πτυ­χθούν πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις κυρί­ως στα βόρεια.

Ανε­μοι: Νοτί­ων διευ­θύν­σε­ων 3 με 4 μπο­φόρ, από νωρίς το από­γευ­μα δυτι­κοί 5 και τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 22 έως 42 και τοπι­κά 43 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα παρα­θα­λάσ­σια η μέγι­στη 2 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Αίθριος.

Ανε­μοι: Δυτι­κών διευ­θύν­σε­ων 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 26 έως 37 και στην Κρή­τη κατά τόπους 38 με 39 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.

Ανε­μοι: Στα βόρεια μετα­βλη­τοί 3 με 4 και στα νότια δυτι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 24 έως 38 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 και από νωρίς το από­γευ­μα δυτι­κών διευ­θύν­σε­ων 5 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 24 έως 40 και τοπι­κά 41 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα παρα­θα­λάσ­σια η μέγι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος, με λίγες πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 και από το βρά­δυ βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 24 έως 39 βαθ­μούς Κελσίου.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο