Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Θα πάρετε τ’ αρχ.… μου»: Απειλές του δημάρχου Ν. Φιλαδέλφειας‑Ν. Χαλκηδόνας Γ. Βούρου καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων

Για απα­ρά­δε­κτη και υβρι­στι­κή συμπε­ρι­φο­ρά και στά­ση κατη­γο­ρεί τον δήμαρ­χο Γιάν­νη Βού­ρο το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Νέας Φιλα­δέλ­φειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Σε δελ­τίο τύπου που δημο­σιεύ­θη­κε χθες, Τετάρ­τη 8 Ιου­νί­ου, με τίτλο «Θαυ­μά­στε ήθος δημάρ­χου… Ανθρώ­που του πολι­τι­σμού», το Σωμα­τείο κάνει λόγο για τηλε­φω­νι­κές απει­λές του Γ. Βού­ρου κατά του προ­έ­δρου του Σωματείου.

Σύμ­φω­να με το δελ­τίο τύπου, ο δήμαρ­χος εξορ­γί­στη­κε από την από­φα­ση του Σωμα­τεί­ου να προ­χω­ρή­σει σε στά­ση εργα­σί­ας και συγκέ­ντρω­ση έξω από το δημαρ­χείο την Πέμ­πτη 16 Ιου­νί­ου, για μια σει­ρά από αιτή­μα­τα που — όπως σημειώ­νε­ται — αγνο­ή­θη­καν από τη δημο­τι­κή αρχή.

«Η από­φα­σή μας, αυτή, όμως, εξόρ­γι­σε τη Δημο­τι­κή Αρχή και ο Δήμαρ­χος Γιάν­νης Βού­ρος, ο άνθρω­πος του πολι­τι­σμού, τηλε­φώ­νη­σε το μεση­μέ­ρι στον Πρό­ε­δρο του Σωμα­τεί­ου […] και ξεστό­μι­σε τις εξής απει­λές: «Είστε αχά­ρι­στοι από την πρώ­τη στιγ­μή και θα πάρε­τε τ’ αρχί­δια μου σε αυτά που ζητά­τε (δυο φορές), «θα σας κυνη­γή­σω όλους και ειδι­κά εσέ­να μέχρι να βρεις μαύ­ρο χιό­νι»…», ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση του Σωμα­τεί­ου Εργαζομένων.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο