Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Θα σε σπρώξω αν έρθεις κοντά μου»: Προκλητική συμπεριφορά αστυνομικών έξω από το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης (VIDEO)

Την άκρως προ­κλη­τι­κή στά­ση των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων συνά­ντη­σαν εκπρό­σω­ποι συλ­λό­γων γονέ­ων και συν­δι­κα­λι­στές που βρέ­θη­καν σήμε­ρα έξω από το 1ο-2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.

Η αστυ­νο­μία, που τις προη­γού­με­νες μέρες έδει­ξε ανο­χή στη δρά­ση φασι­στών ομά­δων που εισέ­βαλ­λαν στο ΕΠΑΛ, επι­χεί­ρη­σε να κάνει επί­δει­ξη δύνα­μης στους εκπρο­σώ­πους φορέ­ων του γονεϊ­κού και εκπαι­δευ­τι­κού κινή­μα­τος, απα­γο­ρεύ­ο­ντας τους την είσοδο.

Στο παρα­κά­τω βίντεο μπο­ρεί­τε να δεί­τε την απα­ρά­δε­κτη συμπε­ρι­φο­ρά δυνά­με­ων της αστυ­νο­μί­ας απέ­να­ντι στον Θανά­ση Κοκο­νά, πρό­ε­δρο της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, έξω από το ΕΠΑΛ Σταυ­ρού­πο­λης. Της ίδιας αντι­με­τώ­πι­σης έτυ­χε και η δημο­τι­κή σύμ­βου­λος της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στο Δήμο Παύ­λου Μελά, Νικο­λέ­τα Θεογνώστου.

Για άλλη μια φορά με την στά­ση τους οι αστυ­νο­μι­κές αρχές «κάνουν πλά­τες» στους εγκλη­μα­τί­ες φασί­στες που σου­λα­τσά­ρουν ανε­νό­χλη­τοι στις γει­το­νιές της Δυτι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης τρο­μο­κρα­τώ­ντας μαθη­τές, εκπαι­δευ­τι­κούς και γονείς.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο