Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θα το ρίξω δαγκωτό — Τι σημαίνει η φράση που χρησιμοποιείται στις εκλογές

Θα το ρίξω δαγκω­τό: Το 1864 καθιε­ρώ­θη­κε η καθο­λι­κή «δια σφαι­ρι­δί­ων» ψηφο­φο­ρία. Το σφαι­ρί­διο ήταν ένας μολυ­βέ­νιος βόλος, τον οποίο ο ψηφο­φό­ρος έρι­χνε σε μια κάλ­πη χωρι­σμέ­νη σε δύο χώρους, έναν για το ΝΑΙ, που είχε χρώ­μα άσπρο, και έναν για το ΟΧΙ, που είχε χρώ­μα μαύ­ρο, ανά­λο­γα με το αν ήθε­λε να υπερ­ψη­φί­σει ή να κατα­ψη­φί­σει έναν υπο­ψή­φιο.  Κάποιοι ψηφο­φό­ροι, που είχαν ιδιαί­τε­ρο λόγο να φαί­νε­ται η ψήφος τους, δάγκω­ναν το σφαι­ρί­διο και άφη­ναν ίχνη των δοντιών τους, για να δηλώ­σουν αφο­σί­ω­ση στον υπο­ψή­φιο που επέ­λε­γαν, μέχρι σήμε­ρα χρη­σι­μο­ποιού­με και τη φρά­ση «το έρι­ξα δαγκωτό».

Άλλοι πάλι, έρι­χναν σφαι­ρί­δια με το όνο­μά τους ή και επι­χρυ­σω­μέ­να και έτσι έβα­ζαν σε μπε­λά­δες τις Εφο­ρευ­τι­κές Επι­τρο­πές που μάλω­ναν για το αν τα σφαι­ρί­δια αυτού του τύπου ήταν έγκυ­ρα ή άκυρα.

eklogiko maurisma3

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο