Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θα χαλάσει ο καιρός από την Κυριακή, με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Ένα βαρο­με­τρι­κό χαμη­λό που θα προ­σεγ­γί­σει τις νότιες περιο­χές της Ελλά­δας το από­γευ­μα της Κυρια­κής, θα προ­κα­λέ­σει μια νέα επι­δεί­νω­ση του και­ρού. Τα κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά της επερ­χό­με­νης κακο­και­ρί­ας, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, θα είναι οι βρο­χές, οι σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες και η πτώ­ση της θερμοκρασίας.

Όπως δεί­χνουν τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr, τα φαι­νό­με­να θα ξεκι­νή­σουν το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά της ηπει­ρω­τι­κής χώρας και έως το πρωί της Δευ­τέ­ρας θα επε­κτα­θούν στις περισ­σό­τε­ρες ηπει­ρω­τι­κές περιο­χές, στο Ιόνιο και στο Κεντρι­κό και στο Βόρειο Αιγαίο. Λίγες χιο­νο­πτώ­σεις ανα­μέ­νο­νται το πρωί της Δευ­τέ­ρας στη Δυτι­κή Μακεδονία.

Στη συνέ­χεια τα φαι­νό­με­να θα επη­ρε­ά­σουν το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας. Από τη νύχτα της Δευ­τέ­ρας προς Τρί­τη βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες ανα­μέ­νο­νται στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά και στο Αιγαίο, οι οποί­ες στα­δια­κά και έως το βρά­δυ της Τρί­της θα περιο­ρι­στούν στη Θρά­κη, στη Μακε­δο­νία και ενδε­χο­μέ­νως στη Θεσσαλία.

Η θερ­μο­κρα­σία θα παρου­σιά­σει πτώ­ση την Κυρια­κή και κυρί­ως τη Δευ­τέ­ρα, η οποία στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά θα ξεπε­ρά­σει κατά τόπους τους δέκα βαθ­μούς. Η πτώ­ση θα είναι πρό­σκαι­ρη, αφού μια νέα μικρή άνο­δος ανα­μέ­νε­ται από την Τρί­τη. Όμως ένα νέο κύμα κακο­και­ρί­ας ανα­μέ­νε­ται από την Τετάρτη.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες γενι­κά διευ­θύν­σεις, χωρίς όμως να ξεπερ­νούν τα 7 και κατά τόπους τα 8 μπο­φόρ. Εξαί­ρε­ση απο­τε­λεί το Αιγαίο, όπου από το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής έως τις πρώ­τες ώρες της Δευ­τέ­ρας θα επι­κρα­τούν νότιοι άνε­μοι 3 έως 5 μποφόρ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο