Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεία Κοινωνία: Επιστήμη ή Σκοταδισμός;

Το ζήτη­μα του αν «μετα­δί­δε­ται ή όχι ο κορω­νο­ϊ­ός» μέσω της θεί­ας κοι­νω­νί­ας είναι εξαι­ρε­τι­κά σοβα­ρό για να ερμη­νεύ­ε­ται με όρους μετα­φυ­σι­κής. Δεν αφο­ρά μόνο την Εκκλη­σία, τους πιστούς και όσους θέλουν να πάνε να κοι­νω­νή­σουν. Αφο­ρά το σύνο­λο της κοι­νω­νί­ας, θρή­σκους και άθε­ους, χρι­στια­νούς και μη.

Ακρι­βώς, λοι­πόν, επει­δή αφο­ρά το σύνο­λο της κοι­νω­νί­ας και όχι μονά­χα τους θρή­σκους, την πρώ­τη και τελευ­ταία λέξη πρέ­πει την έχει η επι­στή­μη. Καμία εκκλη­σια­στι­κή, θρη­σκευ­τι­κή ή άλλη μετα­φυ­σι­κή εξή­γη­ση δεν έχει θέση σε ζήτη­μα που άπτε­ται της δημό­σιας υγεί­ας.

Από­ψεις όπως αυτή που εξέ­φρα­σε δημό­σια, τόσο παλαιό­τε­ρα όσο και πριν δυο μέρες, η λοι­μω­ξιο­λό­γος Ελέ­νη Για­μα­ρέλ­λου είναι και απα­ρά­δε­κτες και, πολύ περισ­σό­τε­ρο, επι­κίν­δυ­νες. Και αυτό διό­τι είναι άλλο πράγ­μα να δια­δί­δει σκο­τα­δι­στι­κές αντι­λή­ψεις ο Αμβρό­σιος και ο Μητρο­πο­λί­της Μόρ­φου και άλλο αυτές να ακού­γο­νται από στό­μα για­τρού, ανθρώ­που που έχει διδα­χθεί και εξα­σκεί την επι­στή­μη και όχι μετα­φυ­σι­κά «μυστή­ρια».

Οι δηλώ­σεις Για­μα­ρέλ­λου μας γυρί­ζουν στο Μεσαί­ω­να. Συνι­στούν ντρο­πή και πρό­κλη­ση για την ιατρι­κή κοι­νό­τη­τα, η οποία οφεί­λει μέσα από τα αρμό­δια όργα­να της (Ιατρι­κός Σύλ­λο­γος, κλπ) να πάρει θέση. 

Να κατα­δι­κά­σει τον σκο­τα­δι­σμό και να υπε­ρα­σπι­στεί την επι­στή­μη και τον ορθο­λο­γι­στι­κό τρό­πο σκέψης. 

Ήδη από τον περα­σμέ­νο Μάρ­τιο η ΟΕΝΓΕ είχε τοπο­θε­τη­θεί σχε­τι­κά με τέτοιες αντε­πι­στη­μο­νι­κές τοπο­θε­τή­σεις, σε ανα­κοί­νω­ση που επι­σή­μαι­νε μετα­ξύ άλλων: 

«Οπως έχει ήδη τονι­στεί, η μετά­δο­ση των τρε­χου­σών επο­χι­κών ιώσε­ων ανα­πνευ­στι­κού (κορο­νοϊ­ού και γρί­πης) γίνε­ται με στα­γο­νί­δια που εκπέ­μπο­νται από τη στο­μα­το­φα­ρυγ­γι­κή κοι­λό­τη­τα και τη μύτη πασχό­ντων. Γι’ αυτό συνι­στώ­νται τα ανα­γκαία προ­φυ­λα­κτι­κά μέτρα. Οι συστά­σεις αυτές φυσι­κά και δεν περι­λαμ­βά­νουν εξαι­ρέ­σεις για λόγους θρη­σκευ­τι­κούς, μυστη­ρια­κούς ή μετα­φυ­σι­κούς (…) Είναι απα­ρά­δε­κτο να σιω­πούν για τέτοιες αντιε­πι­στη­μο­νι­κές δηλώ­σεις τόσο η ηγε­σία του αρμό­διου κρα­τι­κού οργα­νι­σμού (ΕΟΔΥ) όσο και η ηγε­σία του Πανελ­λή­νιου Ιατρι­κού Συλ­λό­γου (ΠΙΣ)».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο