Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεατρική Παράσταση Μακρόνησος

Μετά τις εξαι­ρε­τι­κά επι­τυ­χη­μέ­νες παρα­στά­σεις του συγκλο­νι­στι­κού έργου του Μιχά­λη Παπα­δό­που­λου «Μακρό­νη­σος», σε σκη­νο­θε­σία Αλε­ξί­ας Παπα­λα­ζά­ρου στην Κύπρο και τα ενθου­σιώ­δη σχό­λια του κοι­νού, «η Βαλε­ντί­νη, η Μαρία, η Σμα­ρώ, η Ελέ­νη», κάποιες, από τις χιλιά­δες «άγνω­στες» πρω­τα­γω­νί­στριες στον αγώ­να των «χαμέ­νων» της επί­ση­μης Ιστο­ρί­ας», δίνουν συνέ­χεια στις συγκλο­νι­στι­κές τους ιστο­ρί­ες για το κολα­στή­ριο της Μακρο­νή­σου αυτή τη φορά στην Αθή­να για τέσ­σε­ρις παρα­στά­σεις τον Φεβρουά­ριο στο θέα­τρο «Ελεύ­θε­ρη Έκφραση».

makronisos parastasi 2

Η «Μακρό­νη­σος» είναι ένα έργο βαθιά ανθρώ­πι­νο, με ηρω­ί­δες απλές γυναί­κες που πίστε­ψαν στο δίκαιο, σε ένα καλύ­τε­ρο κόσμο και που καλέ­στη­καν να αντι­με­τω­πί­σουν τη σκλη­ρό­τη­τα ενός απάν­θρω­που συστή­μα­τος. Οι καθη­λω­τι­κές ερμη­νεί­ες της Γιάν­νας Λευ­κά­τη, Μαρ­γα­ρί­τας Ζαχα­ρί­ου, Χρι­στί­νας Χρι­στό­φια και Ηλιά­νας Κάκ­κου­ρα, γεμά­τες έντα­ση, πόνο, αγά­πη, με την αλή­θεια ενός συγκλο­νι­στι­κού κει­μέ­νου, με ιστο­ρι­κές αλή­θειες που πονά­νε και αξί­ζει να ειπωθούν.

makronisos parastasi 3

Οκτώ­βριος του 1949. Η κυβέρ­νη­ση των Αθη­νών βάζει μπρο­στά το σχέ­διο «Εθνι­κής Αναμορφώσεως».

Απέ­να­ντι από το Λαύ­ριο, σε μια μικρή ξέρα γης που μέχρι τότε ήταν σχε­δόν άγνω­στη, χιλιά­δες εξό­ρι­στοι πολί­τες και οπλί­τες θα γνω­ρί­σουν τη φρί­κη. Αρχι­κά η Μακρό­νη­σος είναι τόπος μαρ­τυ­ρί­ου μόνο για άντρες αγω­νι­στές. Τον Ιανουά­ριο του 1950, όμως, 1.200 γυναί­κες θα μετα­φερ­θούν από το Τρί­κε­ρι που είναι ήδη εξό­ρι­στες για να κάνουν ένα ταξί­δι στην… κόλα­ση, στο « Ντα­χά­ου της Ελλάδας».

makronisos parastasi 6
Συγ­γρα­φέ­ας: Μιχά­λης Παπαδόπουλος
Σκη­νο­θε­σία: Αλε­ξία Παπαλαζάρου
Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Κάρβελλος
Σκη­νι­κά και κοστού­μια: Μαρί­ζα Παρτζίλη
Σχε­δια­σμός Φωτι­σμού: Σταύ­ρος Τάρταρης
Επί σκη­νής: Γιάν­να Λευ­κά­τη, Μαρ­γα­ρί­τα Ζαχα­ρί­ου, Χρι­στί­να Χρι­στό­φια, Ηλιά­να Κάκκουρα
Παρα­γω­γή: Θέα­τρο ΑντίΛογος

Παρα­στά­σεις:

ΘΕΑΤΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ , Λέσβου 8 & Απει­ράν­θου 1 στο Ύψος Πατη­σί­ων 212

Κυρια­κή 23 Φεβρουα­ρί­ου στις 18:00 και 21:00
Δευ­τέ­ρα 24 Φεβρουα­ρί­ου στις 20:30
Τρί­τη 25 Φεβρουα­ρί­ου στις 20:30

Είσο­δος: 10 Ευρώ

Για πλη­ρο­φο­ρί­ες και κρα­τή­σεις: 6940129480

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο