Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

Η Θεα­τρι­κή Ομά­δα ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, το ηλε­κτρο­νι­κό περιο­δι­κό ΑΤΕΧΝΩΣ και η υπο­ψή­φια δημο­τι­κή σύμ­βου­λος Δήμη­τρα Δια­μα­ντο­πού­λου σας προ­σκα­λούν στη θεα­τρι­κή παρά­στα­ση «Ζωτι­κός χώρος» με τη θεα­τρι­κή ομά­δα «Εκτός Σχε­δί­ου» τη Δευ­τέ­ρα 13 Μαΐ­ου, στις 19.30 στο STUDIO new star art cinema:  Σπάρ­της & Σταυ­ρο­πού­λου 33 πλα­τεία Αμε­ρι­κής Τηλ 210–8640054 ‑2108220008

Θα μιλή­σει ο Ηλί­ας Σιώ­ρας, υπο­ψή­φιος περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Αττι­κής, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ου «Ευαγ­γε­λι­σμός»

✅ Φτιαγ­μέ­νη από το μερά­κι για την Τέχνη ανθρώ­πων του μερο­κά­μα­του, εργα­τών και υπαλ­λή­λων, ανέρ­γων, η θεα­τρι­κή ομά­δα «Εκτός Σχε­δί­ου» απο­δει­κνύ­ει εδώ και 15 χρό­νια ότι είναι μια συνει­δη­τή επι­λο­γή να σπά­σουν ‑και με αυτόν τον τρό­πο- τον απο­κλει­σμό που επι­βάλ­λει το σύστη­μα στους ανθρώ­πους του μόχθου να προ­σεγ­γί­σουν την Τέχνη και να εκφρα­στούν μέσα από αυτήν.
Τα μέλη του θιά­σου, για 15η χρο­νιά φέτος, πέρα από κάθε αντι­ξο­ό­τη­τα, υπη­ρε­τούν με συνέ­πεια τη θεα­τρι­κή πράξη

Οι «Εκτός Σχε­δί­ου» στο facebook |> εδώ

Η υπόθεση του έργου

Το έργο είναι δια­δρα­στι­κό και παρα­κι­νεί τους θεα­τές να σκε­φτούν πώς ο φασι­σμός απο­κτη­νώ­νει τον άνθρω­πο, στέλ­νο­ντας ταυ­τό­χρο­να και το μήνυ­μα ότι απέ­να­ντι στην άνο­δο του εθνι­κι­σμού, ο κόσμος δεν πρέ­πει να παρα­μέ­νει θεα­τής αλλά να την αντιμάχεται.

Το έργο είναι σύγ­χρο­νο, γρά­φη­κε και παί­χτη­κε στη Γερ­μα­νία μόλις πριν από τέσ­σε­ρα χρό­νια. Έχει ως αφε­τη­ρία τη ναζι­στι­κή επε­κτα­τι­κή θεω­ρία του «ζωτι­κού χώρου», σύμ­φω­να με την οποία, ένας λαός δικαιού­ται να επε­κτα­θεί σε ξένα, κοντι­νά ή και μακρι­νά εδά­φη, όταν τα θεω­ρεί ανα­γκαία για δημο­γρα­φι­κές, φυλε­τι­κές, αμυ­ντι­κές ή οικο­νο­μι­κές του ανάγκες.

Το κοι­νό καλεί­ται να συμ­με­τά­σχει σε ένα «πεί­ρα­μα» πάνω στη σκη­νή. Αν και από την αρχή απο­κα­λύ­πτο­νται μόνο δύο πρω­τα­γω­νι­στές ‑ο χει­ρι­στής του πει­ρά­μα­τος και ο εθε­λο­ντής, που προ­σφέ­ρε­ται να γίνει πει­ρα­μα­τό­ζωο ένα­ντι αμοιβής‑, ο θεα­τής σύντο­μα ανα­κα­λύ­πτει ότι στό­χος του πει­ρά­μα­τος είναι το δικό του μυα­λό, ή ‑ακό­μα καλύ­τε­ρα- τα όρια του «ζωτι­κού χώρου» του μυα­λού του.

Το κεί­με­νο, με τον σαρ­κα­σμό και την δύνα­μη και τις αλλη­γο­ρί­ες που περιέ­χει είναι μία καταγ­γε­λία στον ναζι­σμό και τα εγκλή­μα­τα που έχει δια­πρά­ξει εις βάρος τόσων ανθρώ­πι­νων ζωών ανά την ιστορία.

Όπως δήλω­σαν και οι ίδιοι οι συμ­με­τέ­χο­ντες: «Το κεί­με­νο είναι επί­και­ρο ειδι­κά την στιγ­μή που συμ­βαί­νουν απάν­θρω­πα γεγο­νό­τα, όπως οι πρό­σφα­τες ανθρω­πο­κτο­νί­ες από εθνι­κι­στή στη Ν. Ζηλανδία».

foto

Συντελεστές:

Κεί­με­νο: Θανά­σης Τρια­ρί­δης
Σκη­νο­θε­σία: Σήφης Πολυ­ζω­ί­δης 
Ερμη­νεύ­ουν: Αλέ­ξαν­δρος Γερο­κο­μής-Σήφης Μαντα­δά­κης. 
Πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κή: Φίλιπ­πος Περι­στέ­ρης. 
Φωτο: Αλε­ξάν­δρα Κελέ­κου. 
Βίντεο: fotopolis. 
Σχε­δια­σμός φωτι­σμού: Ορφέ­ας Χαρι­ζά­νης. 
Χει­ρι­σμός ήχου-φώτων: Τηλέ­μα­χος Βάσιος.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο