Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «El Che» τα Σάββατα του Γενάρη και του Φλεβάρη

Ο θεα­τρι­κός μονό­λο­γος «El Che» συνε­χί­ζε­ται για δεύ­τε­ρη χρο­νιά. Από το Σάβ­βα­το 14 Γενά­ρη και όλα τα Σάβ­βα­τα του Γενά­ρη και του Φλε­βά­ρη, στις 9.30 μ.μ., η παρά­στα­ση ανε­βαί­νει στο Θέα­τρο «Εκστάν» (Καυ­τα­τζό­γλου 5, Αθή­να) σε σκη­νο­θε­σία Γιάν­νη Σταματίου.

Ο Βασί­λης Κυριά­κου επι­στρέ­φει, ερμη­νεύ­ο­ντας έναν δυνα­τό μονό­λο­γο, εμπνευ­σμέ­νο από τη σπου­δαία δρά­ση και ζωή του μεγά­λου Επα­να­στά­τη της Κού­βας Ερνέ­στο Τσε Γκεβάρα.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Έχουν περά­σει 55 χρό­νια, και ποιος θα φαντα­ζό­ταν ότι η φιγού­ρα του Τσε, θα συνέ­χι­ζε να μεγα­λώ­νει, όχι μόνο ως προς τις ιδέ­ες του αλλά και ως γόνι­μο μικρό­βιο, ανά­με­σα στους λαούς, που διεκ­δι­κούν μια καλύ­τε­ρη ζωή, χωρίς φτώ­χεια, πόλε­μο, αρρώ­στιες. Χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο.

Ο θεα­τρι­κός μονό­λο­γος, είναι ένα ιστο­ρι­κό ντο­κου­μέ­ντο, γραμ­μέ­νο από τον ίδιο τον ηθο­ποιό, με ευαι­σθη­σία, δυνα­μι­σμό και πάθος προ­κει­μέ­νου να σηκω­θεί το γάντι.

Σε όλα τα ερω­τή­μα­τα απά­ντη­ση είναι ο Σοσια­λι­σμός και ο Άνθρωπος!

Ο Ερνέ­στο Τσε Γκε­βά­ρα ανα­τρέ­πει τον θάνα­το από το χωριό Λα Ιγκερα.

«Συνεχίζουμε μέχρι την τελική νίκη!»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο