Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεατρικό εργαστήρι με την Ελένη Γερασιμίδου

Με το νέο έτος, στο θέα­τρο από κοι­νού, ξεκι­νά­ει να λει­τουρ­γεί θεα­τρι­κό εργα­στή­ρι υπό τη διεύ­θυν­ση της Ελέ­νης Γερασιμίδου.

Για όσους ενδια­φέ­ρο­νται να διευ­ρύ­νουν τα εκφρα­στι­κά τους μέσα.

Για όσους επι­θυ­μούν να εξε­λί­ξουν τους τρό­πους επι­κοι­νω­νί­ας των σκέ­ψε­ων-συναι­σθη­μά­των τους μέσω του θεα­τρι­κού λόγου, της μου­σι­κο­κι­νη­τι­κής αγω­γής και του κινη­σιο­λο­γι­κού αυτοσχεδιασμού.

Τμή­μα­τα ολιγομελή.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες και δηλώ­σεις συμ­με­το­χής στα τηλ.: 2114057249 & 210 6033676

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο