Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»:  «Οκτωβριανή Επανάσταση και Παιδεία»

Τα «ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» και η NEW STAR  διορ­γα­νώ­νουν την εκδή­λω­ση «Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση και Παι­δεία», Ειση­γη­τής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΙΛΑΚΟΣ, Διδά­κτωρ φιλο­σο­φί­ας, Συντα­κτι­κή επι­τρο­πή περιο­δι­κού ΘEΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕIΑΣ,

Πέμ­πτη 25 Μαΐ­ου στις 20.00, ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema.

Θα ακο­λου­θή­σει η προ­βο­λή της ται­νί­ας «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΖΩΗ» του Νικο­λάι Εκκ, ένα δια­μά­ντι της σοβιε­τι­κής κινη­μα­το­γρα­φί­ας, μια αλη­θι­νή ιστο­ρία βασι­σμέ­νη στο βιβλίο του Αντόν Μακα­ρέν­κο «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ».

 «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΖΩΗ» του Νικο­λάι Εκκ

H πρώ­τη σοβιε­τι­κή ομι­λού­σα ται­νία. H παι­δα­γω­γι­κή επο­ποι­ία που έλα­βε χώρα στην ΕΣΣΔ με επί­κε­ντρο την προ­στα­σία και μόρ­φω­ση των παι­διών του δρό­μου. Ο ΝΙΚΟΛΑΙ ΕΚΚ ο δημιουρ­γός που χάρι­σε στην Σοβιε­τι­κή Ένω­ση την πρώ­τη ομι­λού­σα ται­νία, «Ο δρό­μος στην ζωή» (1931).

Πρω­το­πό­ρος, ο σπου­δαί­ος παι­δα­γω­γός, Αντόν Μακά­ρεν­κο, ο οποί­ος θεω­ρεί­ται από την UNESCO ως ένας από τους επι­στή­μο­νες που καθό­ρι­σαν την παι­δα­γω­γι­κή του 20ού αιώ­να. Το 1921 ο Μακά­ρεν­κο δημιουρ­γεί την πρώ­τη παι­δι­κή κολε­κτί­βα, της δίνει το όνο­μα του Γκόρ­κι – ο οποί­ος επί­σης μεγά­λω­σε στον δρό­μο — και βάζει σε εφαρ­μο­γή τις από­ψεις του. Το βιβλίο του, το διά­ση­μο «Παι­δα­γω­γι­κό Ποί­η­μα» απο­τε­λεί την «Βίβλο» της σύγ­χρο­νης παι­δα­γω­γι­κής αντί­λη­ψης. Στα χέρια του Μακά­ρεν­κο, οι μικροί ποι­νι­κοί «μετα­μορ­φώ­νο­νται» σε πραγ­μα­τι­κά χει­ρα­φε­τη­μέ­νους, ουσια­στι­κά και τυπι­κά μορ­φω­μέ­νους ανθρώπους.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο