Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Θερίζει» η φτώχεια στην ΕΕ — Το τρίτο υψηλότερο ποσοστό καταγράφει η Ελλάδα

Τον κίν­δυ­νο της φτώ­χειας και του κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σμού δια­τρέ­χει ένας στους πέντε πολί­τες στην ΕΕ, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της Eurostat για το 2021 που δόθη­καν σήμε­ρα στη δημοσιότητα.

Ειδι­κό­τε­ρα, το 2021, 95,4 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι στην ΕΕ, που αντι­προ­σω­πεύ­ουν το 21,7% του πλη­θυ­σμού, διέ­τρε­χαν κίν­δυ­νο φτώ­χειας ή κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σμού, δηλα­δή ζού­σαν σε νοι­κο­κυ­ριά που αντι­με­τώ­πι­ζαν του­λά­χι­στον έναν από τους τρεις κιν­δύ­νους φτώ­χειας και κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σμού (κίν­δυ­νο φτώ­χειας, σοβα­ρή υλι­κή και κοι­νω­νι­κή στέ­ρη­ση ή/και δια­βί­ω­ση σε νοι­κο­κυ­ριό με πολύ χαμη­λή έντα­ση εργα­σί­ας). Πρό­κει­ται για μια ελα­φρά αύξη­ση σε σύγκρι­ση με το 2020 (94,8 εκα­τομ­μύ­ρια, 21,6% του πληθυσμού).

Μετα­ξύ των 95,4 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων στην ΕΕ που αντι­με­τώ­πι­σαν τον κίν­δυ­νο της φτώ­χειας ή του κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σμού, περί­που 5,9 εκα­τομ­μύ­ρια (1,3% του συνο­λι­κού πλη­θυ­σμού) ζού­σαν σε νοι­κο­κυ­ριά που αντι­με­τώ­πι­ζαν και τους τρεις κιν­δύ­νους φτώ­χειας και κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σμού ταυτόχρονα.

Το 2021, 73,7 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι στην ΕΕ αντι­με­τώ­πι­ζαν κίν­δυ­νο φτώ­χειας, ενώ 27,0 εκα­τομ­μύ­ρια αντι­με­τώ­πι­ζαν σοβα­ρές υλι­κές και κοι­νω­νι­κές στε­ρή­σεις και 29,3 εκα­τομ­μύ­ρια ζού­σαν σε νοι­κο­κυ­ριό με χαμη­λή έντα­ση εργασίας.

Ο κίν­δυ­νος φτώ­χειας ή κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σμού δια­φέ­ρει μετα­ξύ των κρα­τών-μελών της ΕΕ. Τα υψη­λό­τε­ρα ποσο­στά ανθρώ­πων που κιν­δυ­νεύ­ουν από φτώ­χεια ή κοι­νω­νι­κό απο­κλει­σμό κατα­γρά­φη­καν στη Ρου­μα­νία (34%), τη Βουλ­γα­ρία (32%), την Ελλά­δα και την Ισπα­νία (και οι δύο 28%).

Αντί­θε­τα, τα χαμη­λό­τε­ρα ποσο­στά ανθρώ­πων που κιν­δυ­νεύ­ουν από φτώ­χεια ή κοι­νω­νι­κό απο­κλει­σμό κατα­γρά­φη­καν στην Τσε­χία (11%), τη Σλο­βε­νία (13%) και τη Φιν­λαν­δία (14%).

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο