Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θερινό ηλιοστάσιο τη Δευτέρα: Η πρώτη επίσημη ημέρα του καλοκαιριού

Η Δευ­τέ­ρα 21 Ιου­νί­ου θα είναι η μεγα­λύ­τε­ρη μέρα του 2021 και η πρώ­τη επί­ση­μη μέρα του καλο­και­ριού, καθώς το πρωί (στις 06:32 ώρα Ελλά­δας) λαμ­βά­νει χώρα το θερι­νό ηλιοστάσιο.

Από εδώ και πέρα, στο βόρειο ημι­σφαί­ριο ‑όπου ανή­κει και η χώρα μας- οι μέρες θα μικραί­νουν στα­δια­κά, στην αρχή ανε­παί­σθη­τα και από τον Αύγου­στο πιο αισθη­τά, ενώ οι νύχτες θα μεγα­λώ­νουν αντί­στοι­χα. Από την άλλη, στο νότιο ημι­σφαί­ριο θα είναι η πρώ­τη μέρα του χει­μώ­να (χει­με­ρι­νό ηλιοστάσιο).

Τα ηλιο­στά­σια και οι ιση­με­ρί­ες, που ορί­ζουν αστρο­νο­μι­κά τη διάρ­κεια των επο­χών του έτους, συμ­βαί­νουν επει­δή οι ημέ­ρες του έτους δεν έχουν ίση διάρ­κεια μετα­ξύ τους. Η αιτία είναι ότι η Γη περι­φέ­ρε­ται γύρω από τον Ήλιο και ο άξο­νας περι­στρο­φής της παρου­σιά­ζει κλί­ση σχε­δόν 23,4 μοι­ρών. Αν δεν υπήρ­χε αυτή η κλί­ση, δεν θα υπήρ­χαν οι επο­χές και η μέρα θα διαρ­κού­σε πάντα 12 ώρες, ενώ ο Ήλιος θα ακο­λου­θού­σε κάθε μέρα το ίδιο «μονο­πά­τι» πάνω από τη Γη.

Εξαι­τί­ας όμως της κλί­σης του άξο­να περι­στρο­φής, τη μισή χρο­νιά (από την εαρι­νή έως την φθι­νο­πω­ρι­νή ιση­με­ρία) το βόρειο ημι­σφαί­ριο «γέρ­νει» προς τον Ήλιο, με απο­κο­ρύ­φω­μα στο θερι­νό ηλιο­στά­σιο το οποίο συμ­βαί­νει μετα­ξύ της 20ής και της 22ας Ιου­νί­ου, ενώ την άλλη μισή χρο­νιά το νότιο ημι­σφαί­ριο «γέρ­νει» περισ­σό­τε­ρο προς τον Ήλιο, με απο­κο­ρύ­φω­μα στο χει­με­ρι­νό ηλιοστάσιο.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο