Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσπρωτία: Σκουλήκια σε σχολικό γεύμα που μοιράστηκε στο Δημοτικό Σχολείο Γλυκής

Σκου­λή­κια βρέ­θη­καν σε σχο­λι­κό γεύ­μα που μοι­ρά­στη­κε στο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Γλυ­κής στο Σούλι.

Σύμ­φω­να με την καταγ­γε­λία μητέ­ρας του μαθη­τή, τα σκου­λή­κια εντο­πί­στη­καν σε παρα­σκευα­σμέ­νο φαγη­τό που δια­νε­μή­θη­κε στους μαθη­τές την Παρα­σκευή 24 Νοέμ­βρη και επρό­κει­το για πένες ολι­κής με σάλ­τσα ντο­μά­τας και λαχανικών.

Με αφορ­μή αυτό το απα­ρά­δε­κτο γεγο­νός, η ΤΕ Θεσπρω­τί­ας του ΚΚΕ αναφέρει:

«Κυβέρ­νη­ση, υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και υπουρ­γείο Εργα­σί­ας έχουν εξ ολο­κλή­ρου σήμε­ρα την ευθύ­νη που δεν έχουν γίνει όλες οι απα­ραί­τη­τες δια­δι­κα­σί­ες ώστε τα παι­διά μας να έχουν ποιο­τι­κό γεύ­μα μέσα στο σχο­λείο. Από κοντά και όλες οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις κάθε μία με τη σει­ρά της, που νομο­θέ­τη­σαν το συνο­λι­κό πλαί­σιο των σχο­λι­κών γευ­μά­των, έδω­σαν σε επι­χει­ρή­σεις και ΜΚΟ το παχυ­λό οικο­νο­μι­κό κον­δύ­λι για να τα φτιά­χνουν. Τώρα όλοι τους κάνουν πως δεν ξέρουν τι είναι αυτό που φταίει.

Η λογι­κή της ζυγα­ριάς του κόστους — οφέ­λους οδη­γεί στο να ταΐ­ζουν τα παι­διά μας με χαλα­σμέ­να γεύ­μα­τα, ακα­τάλ­λη­λα και επι­κίν­δυ­να για την υγεία τους.

Είναι εγκλη­μα­τι­κό τη στιγ­μή που η ακρί­βεια στα είδη πρώ­της ανά­γκης και κατα­νά­λω­σης, η εκτί­να­ξη των τιμών σε Ενέρ­γεια και καύ­σι­μα έχουν οδη­γή­σει σε από­γνω­ση λαϊ­κές οικο­γέ­νειες φτά­νο­ντας ακό­μα και στο σημείο να περι­κό­πτουν δαπά­νες από τη σίτι­ση των παι­διών τους, να χρη­μα­το­δο­τού­νται ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ες για την προ­ε­τοι­μα­σία και τη διά­θε­ση των σχο­λι­κών γευ­μά­των στα σχο­λεία όλης της χώρας. Πολι­τι­κή που η ίδια η ζωή δεί­χνει ότι έχει αρνη­τι­κές συνέ­πειες ακό­μα και στην ποιό­τη­τα αυτών των λίγων σχο­λι­κών γευ­μά­των, αφού το εν λόγω πρό­γραμ­μα δεν εφαρ­μό­ζε­ται σε όλες τις σχο­λι­κές δομές. Συγκε­κρι­μέ­να, στον Νομό Θεσπρω­τί­ας το πρό­γραμ­μα των σχο­λι­κών γευ­μά­των εφαρ­μό­ζε­ται σε 13 από τα 24 Δημο­τι­κά Σχο­λεία (54%), ενώ είναι εκτός τα Νηπια­γω­γεία και τα σχο­λεία της Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης. Αυτό είναι το “επι­τε­λι­κό κρά­τος” που βάζει τα κέρ­δη των ιδιω­τι­κών εται­ρειών πιο πάνω από τις ανά­γκες σίτι­σης των παι­διών της λαϊ­κής οικογένειας.

Όπου υπάρ­χουν πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες (σχο­λι­κά γεύ­μα­τα, διο­ρι­σμοί μόνι­μων εκπαι­δευ­τι­κών, βοη­θη­τι­κού προ­σω­πι­κού, τρα­πε­ζο­κό­μων, καθα­ρι­στριών κλπ.) το κρά­τος τους αδια­φο­ρεί. Όταν ακού­ει για αντι­σει­σμι­κή προ­στα­σία, σύγ­χρο­νη σχο­λι­κή στέ­γη, κωφεύ­ει, αφού το μόνο που το νοιά­ζει είναι το πώς θα διευ­ρύ­νει την κερ­δο­φο­ρία των επιχειρήσεων.

Αντί, λοι­πόν, να αξιο­ποι­η­θούν όλες οι κρα­τι­κές δομές και να ενι­σχυ­θούν με μόνι­μο προ­σω­πι­κό, στην κατεύ­θυν­ση της κάλυ­ψης αυτών των ανα­γκών, η κυβέρ­νη­ση νομο­θε­τεί και προ­χω­ρά­ει στην εφαρ­μο­γή της αντι-εκπαι­δευ­τι­κής πολι­τι­κής της, της αξιο­λό­γη­σης και στην κατη­γο­ριο­ποί­η­ση των σχολείων.

Η σωστή και ισορ­ρο­πη­μέ­νη δια­τρο­φή απο­τε­λεί βασι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση για την υγιή, ολό­πλευ­ρη ανά­πτυ­ξη των παι­διών, ώστε να απο­κτή­σουν σωστές δια­τρο­φι­κές συνή­θειες, να προ­λη­φθούν ασθέ­νειες, να προ­α­χθεί η υγεία τους. Επο­μέ­νως, δεν μπο­ρεί να παί­ζε­ται στα “ζάρια” της κερ­δο­φο­ρί­ας των ιδιω­τι­κών εται­ρειών. Είναι ανά­γκη με ευθύ­νη του κρά­τους και χωρίς την εμπλο­κή των ιδιω­τών να υπάρ­ξει ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο ενιαίο επι­στη­μο­νι­κά καταρ­τι­σμέ­νο δια­τρο­φι­κό πρό­γραμ­μα για όλους τους μαθη­τές προ­σαρ­μο­σμέ­νο στις ανά­γκες της κάθε ηλι­κια­κής ομάδας.

Καλού­με τους γονείς του Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Γλυ­κής και όλο τον λαό να μη συμ­βι­βα­στούν με αυτή την κατά­στα­ση και να οργα­νώ­σουν την πάλη τους ενά­ντια σε αυτή την πολι­τι­κή που δίνει σκου­πί­δια στα παι­διά και φιλέ­τα στις επιχειρήσεις.

– Άμε­σα να παρ­θούν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για τη χορή­γη­ση ασφα­λών και ποιο­τι­κών σχο­λι­κών γευμάτων.

– Καμία εμπλο­κή επι­χει­ρή­σε­ων και ΜΚΟ στα σχο­λι­κά γεύ­μα­τα — απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη του κράτους.

– Καθο­λι­κή κάλυ­ψη όλων των μαθη­τών των Δημο­τι­κών Σχο­λεί­ων με σχο­λι­κά γεύ­μα­τα και διεύ­ρυν­ση του προ­γράμ­μα­τος στην Προ­σχο­λι­κή και τη Δευ­τε­ρο­βάθ­μια Εκπαίδευση».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο