Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Έκθετη στους ρύπους της «ΤΙΤΑΝ» η πόλη με ευθύνη Ζέρβα και ΣΥΡΙΖΑ

Τη συμπό­ρευ­ση της παρά­τα­ξης του ΣΥΡΙΖΑ με τη Δημο­τι­κή Αρχή αφή­νο­ντας τους Θεσ­σα­λο­νι­κείς έκθε­τους στους ρύπους της «ΤΙΤΑΝ», καταγ­γέλ­λει σε ανα­κοί­νω­σή της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσσαλονίκης.

Υπο­γραμ­μί­ζει πως αυτό το γεγο­νός «ήταν ανα­με­νό­με­νο» «αλλά προ­κα­λεί γέλια, κλά­μα­τα και αγα­νά­κτη­ση η στά­ση της δημο­τι­κής παρά­τα­ξης του ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης στο θέμα της καύ­σης απορ­ριμ­μά­των στη τσι­με­ντο­βιο­μη­χα­νία ΤΙΤΑΝ». Έτσι, τονί­ζει πως το δίδαγ­μα είναι ότι «δοκι­μά­ζο­ντας “σωτή­ρες” ο λαός, βλέ­πει τη κατά­στα­ση να χει­ρο­τε­ρεύ­ει. Είναι ώρα να πάρει ο ίδιος τη τύχη του στα δικά του χέρια».

Ανα­λυ­τι­κά η ανακοίνωση:

«Ζέρ­βας: Όλα για την κυβέρ­νη­ση και τους μεγά­λους ομίλους.

ΣΥΡΙΖΑ: Ενερ­γή συμπο­λί­τευ­ση… (σε ρόλο ‑δήθεν- αντιπολίτευσης).

Οι θεσ­σα­λο­νι­κείς έκθε­τοι στους ρύπους ΤΙΤΑΝ με ευθύ­νη ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ.

Το περι­μέ­να­με από τη διοί­κη­ση του Δήμου και άλλες παρατάξεις.

Το περι­μέ­να­με αλλά προ­κα­λεί γέλια, κλά­μα­τα και αγα­νά­κτη­ση η στά­ση της δημο­τι­κής παρά­τα­ξης του ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης στο θέμα της καύ­σης απορ­ριμ­μά­των στη τσι­με­ντο­βιο­μη­χα­νία ΤΙΤΑΝ. Η οποία μεθο­δεύ­ε­ται με την προ­ω­θού­με­νη αδειο­δό­τη­ση της από την κυβέρ­νη­ση και έχει ξεση­κώ­σει την αγω­νι­στι­κή αντί­δρα­ση των χιλιά­δων κατοί­κων της Δυτι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης, εκα­το­ντά­δων φορέ­ων, δήμων της περιο­χής. Ενώ πολ­λοί επι­στη­μο­νι­κοί φορείς προει­δο­ποιούν (και η αντί­στοι­χη πεί­ρα από το Βόλο και αλλού επι­βε­βαιώ­νει) ότι θα προ­κλη­θεί σημα­ντι­κό­τα­τη περι­βαλ­λο­ντι­κή επι­βά­ρυν­ση όχι μόνο της δυτι­κής αλλά ολό­κλη­ρης της Θεσ­σα­λο­νί­κης (καθώς ο αέρας και το περι­βάλ­λον δεν γνω­ρί­ζουν από σύνορα).

Η υγεία εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων κατοί­κων του πολε­ο­δο­μι­κού συγκρο­τή­μα­τος και η ανα­κύ­κλω­ση θυσιά­ζο­νται για τα κέρ­δη της ΤΙΤΑΝ.

Η “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” εδώ και πολ­λές ημέ­ρες είχε κατα­θέ­σει σχέ­διο ψηφί­σμα­τος στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο (κοι­νο­ποιώ­ντας το στους επι­κε­φα­λής των παρα­τά­ξε­ων) με το οποίο κατα­δι­κά­ζε­ται η μεθό­δευ­ση ΤΙΤΑΝ — κυβέρ­νη­σης και ζητεί­ται η άμε­ση δια­κο­πή της δια­δι­κα­σί­ας αδειο­δό­τη­σης, χωρίς όρους, προ­ϋ­πο­θέ­σεις και συμ­ψη­φι­σμούς (στους οποί­ες δεν χωρά η υγεία του λαού).

Και ενώ σιγή επι­κρά­τη­σε όλες αυτές τις ημέ­ρες, σήμε­ρα (9.6.2020) και 15 λεπτά πριν την έναρ­ξη ψηφο­φο­ρί­ας στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο (δια περι­φο­ράς) επί του ψηφί­σμα­τος της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης”, η παρά­τα­ξη του ΣΥΡΙΖΑ κατέ­θε­σε άλλο σχέ­διο ψηφί­σμα­τος δηλώ­νο­ντας ότι δεν θα υπερ­ψη­φί­σει το ψήφι­σμα της “Λαϊ­κής Συσπείρωσης”.

Στο ψήφι­σμα ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρ­νη­ση ουσια­στι­κά κατη­γο­ρεί­ται μόνο για τη δια­δι­κα­σία (εν κρυ­πτώ και μέσα στην καρα­ντί­να — γεγο­νός που αλη­θεύ­ει) ενώ για την ουσία του κιν­δύ­νου προ­τεί­νο­νται ατέρ­μο­νες “κοι­νω­νι­κοί διά­λο­γοι”, ενη­μέ­ρω­ση από την ΤΙΤΑΝ για τους κιν­δύ­νους της επέν­δυ­σης του (!!!), έκφρα­ση άπο­ψης επι­στη­μο­νι­κών φορέ­ων (ήδη δια­τυ­πω­μέ­νη εδώ και πολ­λούς μήνες για την παρό­μοια περί­πτω­ση του Βόλου).

Η διοί­κη­ση Ζέρ­βα το κάνει “ευθέ­ως” : με τη κυβέρ­νη­ση και την ΤΙΤΑΝ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανα­ζη­τά μέσα από το “διά­λο­γο”, συμ­ψη­φι­σμούς με το αίτη­μα των κατοί­κων, παζά­ρια με την εται­ρία για το πόσα ψίχου­λα θα δώσει για να στα­μα­τή­σουν οι κινη­το­ποι­ή­σεις, να αφε­θούν απε­ρί­σπα­στοι στο “ρυπο­γό­νο” έργο τους ΤΙΤΑΝ και κυβέρ­νη­ση. Γι’ αυτό οι μισοί σύμ­βου­λοι του ψήφι­σαν κατά του ψηφί­σμα­τος της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” μαζί με το Ζέρ­βα και οι άλλοι μισοί απείχαν.

Ήταν ανα­με­νό­με­νο!

Για­τί (μετά τη πρώ­τη σχε­τι­κή νομο­θε­σία της τότε κυβέρ­νη­σης ΝΔ, το 2012) είναι η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ που με δική της νομο­θε­σία (α. Εθνι­κό Σχέ­διο Δια­χεί­ρι­σης Απο­βλή­των της 15 Δεκέμ­βρη 2015, β. τη στρα­τη­γι­κή του για την κυκλι­κή οικο­νο­μία το Δεκέμ­βρη του 2018 και γ. τη σχε­τι­κή συμ­φω­νία του υπουρ­γεί­ου Ενέρ­γειας με την Ένω­ση Τσι­με­ντο­βιο­μη­χα­νιών Ελλά­δας στις 3 Ιού­λη 2019 — λίγες μέρες πριν τις εκλο­γές) θεσμο­θέ­τη­σε τη καύ­ση των απορριμμάτων.

Πως μπο­ρού­σε μετά από αυτή τη “κολ­λε­γιά” με τους βιο­μη­χά­νους και το κεφά­λαιο να στη­ρί­ξει ο ΣΥΡΙΖΑ το καθα­ρό, κρυ­στάλ­λι­νο, πέρα από όρους, προ­ϋ­πο­θέ­σεις και παζά­ρια, ψήφι­σμα της “Λαϊ­κής Συσπείρωσης”;

Δίδαγ­μα:

Δοκι­μά­ζο­ντας “σωτή­ρες” ο λαός, βλέ­πει τη κατά­στα­ση να χειροτερεύει.

Είναι ώρα να πάρει ο ίδιος τη τύχη του στα δικά του χέρια». 

aggules11 grammata poiisis aginota
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο