Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Έξω απ’ τα σχολεία οι φασίστες της «Εθνικιστικής Νεολαίας»

Για τρί­τη μέρα η γνω­στή ολι­γο­με­λής ομά­δα της «Εθνι­κι­στι­κής Νεο­λαί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης» συνέ­χι­σε τους τρα­μπου­κι­σμούς σε βάρος μαθη­τών και εκπαι­δευ­τι­κών στο 2ο ΕΠΑΛ Ευό­σμου, εμπο­δί­ζο­ντας την είσο­δό τους στο σχο­λι­κό συγκρό­τη­μα. Το φασι­στι­κό μόρ­φω­μα βρί­σκε­ται προ­φα­νώς σε απο­στο­λή με στό­χο το χτύ­πη­μα των συλ­λο­γι­κών διερ­γα­σιών που βρί­σκο­νταν σε εξέ­λι­ξη όλες τις τελευ­ταί­ες μέρες στα σχο­λεία της Θεσ­σα­λο­νί­κης, μπρο­στά και στο πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο, και ανέ­λα­βε να κατα­στεί­λει τις αγω­νι­στι­κές δια­θέ­σεις των μαθη­τών στο συγκε­κρι­μέ­νο σχο­λι­κό συγκρό­τη­μα για σχο­λείο που θα μορ­φώ­νει πραγ­μα­τι­κά χωρίς φραγ­μούς και εμπόδια.

Σήμε­ρα το πρωί, στά­θη­καν μπρο­στά στην πύλη και αφού έδιω­ξαν μαθη­τές και εκπαι­δευ­τι­κούς για «τηλεκ­παί­δευ­ση», φώνα­ξαν εθνι­κι­στι­κά συν­θή­μα­τα, χαι­ρέ­τη­σαν ναζι­στι­κά, φωτο­γρα­φή­θη­καν και πάλι με τα μιση­τά φασι­στι­κά σύμ­βο­λα και στη συνέ­χεια ανάρ­τη­σαν τις φωτο­γρα­φί­ες στο δια­δί­κτυο, για να παρου­σιά­σουν την εικο­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα πως δήθεν μάχο­νται κατά των «αρι­στε­ρών». Μετά από λίγο αποχώρησαν.

Τις τρα­μπού­κι­κες φασι­στι­κές επι­θέ­σεις έχουν καταγ­γεί­λει από την πρώ­τη ώρα η Ομο­σπον­δία Γονέ­ων Κ. Μακε­δο­νί­ας, η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών, οι εκπαι­δευ­τι­κοί μέσα από τα σωμα­τεία τους αλλά και εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα, που βρί­σκο­νται στην πρώ­τη γραμ­μή του αγώ­να για το δικαί­ω­μα στη μόρ­φω­ση, καλώ­ντας να στη­θεί «μπλό­κο στους φασί­στες σε κάθε σχο­λείο και γειτονιά».

Την οργα­νω­μέ­νη δρά­ση μελών φασι­στι­κών ομά­δων, με συμ­με­το­χή και εξω­σχο­λι­κών, στο συγκρό­τη­μα των ΕΠΑΛ Ευό­σμου και συνο­λι­κά την κατά­στα­ση που έχει δια­μορ­φω­θεί, με την ανο­χή της κυβέρ­νη­σης και των αρμό­διων υπη­ρε­σιών, ανα­δει­κνύ­ει και το ΔΣ της Ε’ ΕΛΜΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης. Ανα­φέ­ρει ότι οι εκφο­βι­σμοί και οι απει­λές είναι «πρα­κτι­κή που έχει επα­να­λη­φθεί το προη­γού­με­νο διά­στη­μα στο σχο­λείο από άτο­μα κυρί­ως που δεν είναι μαθη­τές ή που κρύ­βο­νται πίσω από τις μάσκες για να μην ανα­γνω­ρι­στούν» και γνω­στο­ποιεί ότι «επί­μο­να το 2ο ΕΠΑΛ έχει ζητή­σει τη φύλα­ξη του σχο­λεί­ου, χωρίς να έχει εισακουστεί».

Τις τρα­μπού­κι­κες φασι­στι­κές επι­θέ­σεις που δέχτη­καν γονείς και μαθη­τές έξω από το 2ο ΕΠΑΛ Ευό­σμου, κατα­δί­κα­σε ομό­φω­να το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Κορ­δε­λιού — Ευό­σμου, υιο­θε­τώ­ντας το ψήφι­σμα που κατέ­θε­σε η «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο