Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Ακροδεξιοί επιδιώκουν να ξαναγραφεί και να πλαστογραφηθεί η ιστορία της πόλης

Αγω­νι­στές και από­γο­νοι αγω­νι­στών της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, δια­μαρ­τύ­ρο­νται για την από­φα­ση της Εθνι­κής Αρχής Δια­φά­νειας να διε­νερ­γή­σει «έλεγ­χο νομι­μό­τη­τας» της από­φα­σης του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, το Νοέμ­βρη του 2014, για την τοπο­θέ­τη­ση ανα­θη­μα­τι­κής στή­λης, στο πάρ­κο του Λευ­κού Πύρ­γου, για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της πόλης, στις 30 Οκτω­βρί­ου του 1944 από τις δυνά­μεις του ΕΛΑΣ.

Ενας έλεγ­χος νομι­μό­τη­τας που ξεκί­νη­σε μετά από δια­μαρ­τυ­ρί­ες Χρυ­σαυ­γι­τών και στε­λέ­χη άλλων ακρο­δε­ξιών οργα­νώ­σε­ων που ενο­χλού­νται για­τί στην ανα­θη­μα­τι­κή στή­λη ανα­γρά­φε­ται «στη Μνή­μη των μαχη­τών του ΕΛΑΣ που απε­λευ­θέ­ρω­σαν τη Θεσ­σα­λο­νί­κη από τα ναζι­στι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατο­χής στις 30 Οκτω­βρί­ου 1944». Μάλι­στα επι­κα­λού­νται ότι στο Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα με το οποίο καθιε­ρώ­θη­κε ο εορ­τα­σμός της 30ης Οκτω­βρί­ου δεν ανα­φέ­ρε­ται που­θε­νά ο ΕΛΑΣ, ενώ γίνε­ται λόγος για γερ­μα­νι­κά και όχι ναζι­στι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατοχής.

Στο κεί­με­νο που υπο­γρά­φουν δεκά­δες αγω­νι­στές της Εθνι­κής Αντί­στα­σης και από­γο­νοι αγω­νι­στών, ανα­φέ­ρε­ται: «Δεν ξεχνά­με ότι οι ”δια­μαρ­τυ­ρί­ες πολι­τών”, τις οποί­ες επι­κα­λεί­ται η Αρχή Δια­φά­νειας, για τη τοπο­θέ­τη­ση της στή­λης και το περιε­χό­με­νο της, ξεκί­νη­σαν από τον κατά­δι­κο και έγκλει­στο στις φυλα­κές για διεύ­θυν­ση της εγκλη­μα­τι­κής — ναζι­στι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σής Αυγής, Ματ­θαιό­που­λο. Δυστυ­χώς προ­στέ­θη­καν και άλλοι μετα­ξύ των οποί­ων στε­λέ­χη ακρο­δε­ξιών οργα­νώ­σε­ων αλλά και άλλων κομμάτων.

Εξε­λίσ­σε­ται μεθό­δευ­ση να ξανα­γρα­φεί και να πλα­στο­γρα­φη­θεί η ιστο­ρία με σκο­πό να απα­λει­φθεί από την ιστο­ρι­κή μνή­μη και τη γνώ­ση των νέων γενε­ών κάθε τι που ενο­χλεί και θυμί­ζει το δικαί­ω­μα και υπο­χρέ­ω­ση του λαού να αντιστέκεται.

Νομι­μό­τη­τα είναι ο σεβα­σμός στα πραγ­μα­τι­κά γεγο­νό­τα και την ιστο­ρία. Και αυτά διδά­σκουν ότι η Θεσ­σα­λο­νί­κη απε­λευ­θε­ρώ­θη­κε από τις δυνά­μεις του ΕΛΑΣ, όπως κατα­γρά­φουν ντο­κου­μέ­ντα και κατα­θέ­τουν μάρ­τυ­ρες των γεγο­νό­των που δεν είχαν σχέ­ση μ’ αυτόν.

Απαι­τού­με:

Να γίνει σεβα­στή η πραγ­μα­τι­κή ιστο­ρία της πόλης και της χώρας.

Να εκλεί­ψει κάθε ιδέα αλλα­γής της ανα­θη­μα­τι­κής στή­λης από τα αρμό­δια κρα­τι­κά όργανα.

Να παρα­μεί­νει η ανα­θη­μα­τι­κή στή­λη για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Θεσ­σα­λο­νί­κης όπου και όπως είναι σήμερα».

902.gr

Ποιος απε­λευ­θέ­ρω­σε την Θεσ­σα­λο­νί­κη από τους Ναζί;

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο