Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Ανήλικη ζούσε με 40 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής- Συνελήφθη η μητέρα της

Μία γυναί­κα, 51 ετών, συνε­λή­φθη στην Ευκαρ­πία Θεσ­σα­λο­νί­κης με την κατη­γο­ρία της έκθε­σης της ανή­λι­κης κόρης της σε κίν­δυ­νο. Είχε προη­γη­θεί καταγ­γε­λία, σύμ­φω­να με την οποία, η 15χρονη ζού­σε σε ακα­τάλ­λη­λες συν­θή­κες υγιει­νής εντός μονο­κα­τοι­κί­ας μαζί με περί­που σαρά­ντα γάτες.

Διε­ρευ­νώ­ντας την καταγ­γε­λία αστυ­νο­μι­κοί του Τμή­μα­τος Ασφα­λεί­ας Παύ­λου Μελά — όπως ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­ση — δια­πί­στω­σαν ότι στους χώρους της οικί­ας «υπήρ­χαν περιτ­τώ­μα­τα και ακα­θαρ­σί­ες», με απο­τέ­λε­σμα να κρι­θεί επι­κίν­δυ­νη η δια­βί­ω­ση και παρα­μο­νή της ανή­λι­κης. Η συλ­λη­φθεί­σα κρα­τεί­ται και οδη­γεί­ται στον εισαγ­γε­λέα ποι­νι­κής δίωξης.

Πηγή: ΑΠΕ

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο