Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική συναυλία στις 8 Μάη στην πλατεία Αριστοτέλους

Αντι­πο­λε­μι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο — συναυ­λία διορ­γα­νώ­νουν ο Σύλ­λο­γος Μου­σι­κών Βορεί­ου Ελλά­δος, σε συνερ­γα­σία με τον Πανελ­λή­νιο Μου­σι­κό Σύλ­λο­γο, την Κυρια­κή 8 Μάη, από τις 5 το από­γευ­μα, στην πλα­τεία Αρι­στο­τέ­λους στη Θεσσαλονίκη.

Σε κοι­νή ανα­κοί­νω­σή τους, μετα­ξύ άλλων, κατα­δι­κά­ζουν τη ρώσι­κη εισβο­λή στην Ουκρα­νία και «τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό αντα­γω­νι­σμό Ρωσί­ας, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, κυρί­ως όμως τα φονι­κά απο­τε­λέ­σμα­τά του σε βάρος του λαού της Ουκρανίας».

Απαι­τούν «καμία στρα­τιω­τι­κή εμπλο­κή ή άλλου είδους συμ­με­το­χή της χώρας μας στον πόλε­μο, πέρα από την απο­στο­λή ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας» και δηλώ­νουν την αλλη­λεγ­γύη τους σε όλους τους πρόσφυγες.

Η τελι­κή λίστα των συμ­με­το­χών θα ανα­κοι­νω­θεί παρα­μο­νές της εκδήλωσης.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο