Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική συναυλία στις 8 Μάη στην πλατεία Αριστοτέλους

Αντι­πο­λε­μι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο — συναυ­λία διορ­γα­νώ­νουν ο Σύλ­λο­γος Μου­σι­κών Βορεί­ου Ελλά­δος, σε συνερ­γα­σία με τον Πανελ­λή­νιο Μου­σι­κό Σύλ­λο­γο, την Κυρια­κή 8 Μάη, από τις 5 το από­γευ­μα, στην πλα­τεία Αρι­στο­τέ­λους στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Σε κοι­νή ανα­κοί­νω­σή τους, μετα­ξύ άλλων, κατα­δι­κά­ζουν τη ρώσι­κη εισβο­λή στην Ουκρα­νία και «τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό αντα­γω­νι­σμό Ρωσί­ας, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, κυρί­ως όμως τα … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Θεσ­σα­λο­νί­κη: Αντι­πο­λε­μι­κή συναυ­λία στις 8 Μάη στην πλα­τεία Αρι­στο­τέ­λους.