Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Αποκαλυπτικά στοιχεία για την αστυνομική επίθεση στις 6 Απρίλη κατά διαδηλωτών στο λιμάνι

Απο­κα­λυ­πτι­κά στοι­χεία σχε­τι­κά με την επί­θε­ση που δέχτη­καν οι δια­δη­λω­τές από τις δυνά­μεις κατα­στο­λής, στο λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης, την ημέ­ρα της απερ­γί­ας στις 6 Απρί­λη έδω­σαν στη δημο­σιό­τη­τα εργα­τι­κά σωμα­τεία και φορείς τη πόλης σε συνέ­ντευ­ξη τύπου. 

Την ημέ­ρα εκεί­νη έγι­νε μια μεγά­λη απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, η οποία κατέ­λη­ξε στο λιμά­νι, ως ουσια­στι­κό δείγ­μα ταξι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης στο δοκι­μα­ζό­με­νο ουκρα­νι­κό λαό και ως μήνυ­μα ότι δεν θα δεχτούν να μετα­τρα­πεί το λιμά­νι της πόλης σε ορμη­τή­ριο, πέρα­σμα των δολο­φο­νι­κών μηχα­νών του ΝΑΤΟ. Για να μην παί­ξει η χώρα κανέ­να ρόλο στο μακέ­λε­μα λαών.

Τόνι­σαν ότι η βία ενά­ντια στους απερ­γούς ήταν απρό­κλη­τη και αναί­τια, πως οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις κατα­στο­λής επέ­δει­ξαν απί­στευ­τη βαρ­βα­ρό­τη­τα και μένος απέ­να­ντι σε εργα­ζό­με­νους, άλλους δια­δη­λω­τές. Σημεί­ω­σαν ότι στό­χος ήταν να δια­λυ­θεί η ειρη­νι­κή πορεία για να μην ακου­στούν τα αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κά συν­θή­μα­τα των απερ­γών, σχέ­διο που με την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα των δια­δη­λω­τών έπε­σε στο κενό και πως γίνε­ται προ­σπά­θεια να συστα­θεί ανυ­πό­στα­το κατη­γο­ρη­τή­ριο για όσους είχαν συλληφθεί.

Έδει­ξαν φωτο­γρα­φί­ες και βίντεο από την άγρια κατα­στο­λή από τις δυνά­μεις των ΜΑΤ.

Συγκε­κρι­μέ­να ανέφεραν:

«Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κές οι εικό­νες και τα βίντεο που φανε­ρώ­νουν την άγρια κατα­στο­λή από τις δυνά­μεις των ΜΑΤ χτυ­πώ­ντας την απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση. Οι αστυ­νο­μι­κοί επι­τέ­θη­καν βίαια σε δια­δη­λω­τές, χτυ­πώ­ντας τους και σέρ­νο­ντάς τους έξω από τα οχή­μα­τά τους, σπά­ζο­ντας μάλι­στα το τζά­μι ενός, για να ανοί­ξουν την πόρ­τα. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό της αγριό­τη­τας είναι το κεφα­λο­κλεί­δω­μα σε φοι­τη­τή και το γεγο­νός ότι τον χτυ­πού­σαν με κλομπ ενώ τον είχαν ήδη ακι­νη­το­ποι­η­μέ­νο στο έδα­φος. Μάλι­στα όπως φαί­νε­ται και από εικό­να την οποία παρα­θέ­του­με σήμε­ρα στην δημο­σιό­τη­τα στην κατο­χή τους υπήρ­χε και απα­γο­ρευ­μέ­νος εξο­πλι­σμός (πτυσ­σό­με­νο κλομπ)»

«Η βίαιη σύλ­λη­ψη δημο­σιο­γρά­φου την ώρα που συνε­χώς δήλω­νε στις αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις τη δημο­σιο­γρα­φι­κή του ιδιό­τη­τα, όπως επί­σης και το ότι ήταν μέλος της ΕΣΗΕΜΘ. Παρά το γεγο­νός αυτό δόθη­κε εντο­λή να του πάρουν το κινη­τό και στη συνέ­χεια προ­χώ­ρη­σαν με απρό­κλη­το τρό­πο στην σύλ­λη­ψη του. Οι φωτο­γρα­φί­ες και τα βίντεο βέβαια που πολύ γρή­γο­ρα βγή­καν στην δημο­σιό­τη­τα δεί­χνουν τον άγριο χαρα­κτή­ρα της επίθεσης.»

«Φέρ­νου­με σήμε­ρα στο φως τον βάναυ­σο τρό­πο με τον οποίο έγι­ναν ακό­μα και οι προ­σα­γω­γές δια­δη­λω­τών. Από την απρό­κλη­τη επί­θε­ση που δέχθη­καν κατά την ώρα της προ­σα­γω­γής τους, τραυ­μα­τί­στη­καν δύο που γρον­θο­κο­πή­θη­καν από αστυ­νο­μι­κούς. Σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις κυριο­λε­κτι­κά οι προ­σα­χθέ­ντες μετα­φέ­ρο­νταν σαν γου­ρού­νια στο σακί ή σαν στυ­γνοί εγκληματίες.»

«Η στά­ση των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων ήταν ιδιαί­τε­ρα προ­κλη­τι­κή κατά την διάρ­κεια απέ­να­ντι στους δια­δη­λω­τές προ­σπα­θώ­ντας να πολώ­σουν το κλί­μα. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κές οι υβρεις προς δια­δη­λω­τές με την φρά­ση “Εσείς δεν είστε Έλληνες”.

Οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις επέ­δει­ξαν την αγριό­τη­τά τους χωρίς κανέ­ναν ουσια­στι­κό λόγο επι­τι­θέ­με­νοι απέ­να­ντι σε δια­δη­λω­τές που προ­χω­ρού­σαν με τα πανό τους, με δακρυ­γό­να και κρό­του λάμ­ψης προ­σπα­θώ­ντας να “δια­λύ­σουν” την συγκέντρωση.»

«Ερω­τή­μα­τα επί­σης εγεί­ρουν εικό­νες που έχουν κυκλο­φο­ρή­σει και δεί­χνουν αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις με σβη­σμέ­να τα δια­κρι­τι­κά στα κρά­νη τους, κάτι που προ­φα­νώς και είναι παρά­νο­μο ‚σε μια προ­σπά­θεια να “κρυ­φτούν”. Οι εικό­νες αυτές φανε­ρώ­νουν και την προ­ε­τοι­μα­σία που υπήρ­χε για την αντι­με­τώ­πι­σης της απερ­για­κής διαδήλωσης.»

«Το κερα­σά­κι στην τούρ­τα ήταν οι απα­ρά­δε­κτες συν­θή­κες κρά­τη­σης στα κρα­τη­τή­ρια της Γενι­κής Αστυ­νο­μι­κής Διεύ­θυν­σης Θεσ­σα­λο­νί­κης, που σύμ­φω­να με τις μαρ­τυ­ρί­ες των συλ­λη­φθέ­ντων έζε­χναν από βρω­μιά και δυσω­δία, από ανθρώ­πι­νες ακα­θαρ­σί­ες. Μετα­ξύ άλλων οι χτυ­πη­μέ­νοι είχαν να αντι­με­τω­πί­σουν :την πολύ­ω­ρη καθυ­στέ­ρη­ση στην παρο­χή ιατρι­κής φρο­ντί­δας, παρά το γεγο­νός ότι επί­μο­να ζητή­θη­κε από μέρους τους, την επι­κίν­δυ­νη μετα­φο­ρά τραυ­μα­τι­σμέ­νου στο κεφά­λι συλ­λη­φθέ­ντα με περι­πο­λι­κό αντί για ασθε­νο­φό­ρο στο νοσο­κο­μείο και την απα­ρά­δε­κτη παρα­μο­νή του σε αυτό δεμέ­νου με χει­ρο­πέ­δες σε καρο­τσά­κι και στη συνέ­χεια την προ­σπά­θεια παρε­μπό­δι­σης του ιατρι­κού έργου, τον υπο­σι­τι­σμό τους στα κρατητήρια.

Σε όλη τη διάρ­κεια της παρα­μο­νής τους στην Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση, με εξαί­ρε­ση ελά­χι­στες ώρες ύπνου και μέχρι την απε­λευ­θέ­ρω­σή τους, ήταν δεμέ­νοι με χει­ρο­πέ­δες. Ακό­μα και την επό­με­νη μέρα, μέσα στη δικα­στι­κή αίθου­σα όπου περί­με­ναν να οδη­γη­θούν ενώ­πιον του εισαγ­γε­λέα, τους είχαν δεμέ­νους με χει­ρο­πέ­δες στις καρέ­κλες, ενώ και η μετα­φο­ρά τους από τη ΓΑΔΘ έγι­νε με 7 περιπολικά.»

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο