Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Απολογήθηκε εκ νέου ο μπάτσος για το δολοφονικό πυροβολισμό του 16χρονου και αφέθηκε ελεύθερος

Ενώ­πιον του 1ου τακτι­κού ανα­κρι­τή Θεσ­σα­λο­νί­κης βρέ­θη­κε εκ νέου ο 34χρονος αστυ­νο­μι­κός που κατη­γο­ρεί­ται ότι πυρο­βό­λη­σε και τραυ­μά­τι­σε θανά­σι­μα τον 16χρονο Κώστα Φρα­γκού­λη, κατά τη διάρ­κεια κατα­δί­ω­ξης, στα Διαβατά.

Κλή­θη­κε να απο­λο­γη­θεί για την κατη­γο­ρία της ανθρω­πο­κτο­νί­ας με ενδε­χό­με­νο δόλο, μετά τη νέα ποι­νι­κή δίω­ξη που του απήγ­γει­λε ο εισαγ­γε­λέ­ας, κατ’ ορθό­τε­ρο νομι­κό χαρα­κτη­ρι­σμό της εις βάρος του απο­δι­δό­με­νης πρά­ξης (από από­πει­ρα), καθώς επήλ­θε ο θάνα­τος του ανή­λι­κου Ρομά.

Μετά το πέρας της συμπλη­ρω­μα­τι­κής απο­λο­γί­ας του, ανα­κρι­τής και εισαγ­γε­λέ­ας έκρι­ναν ομό­φω­να πως ο κατη­γο­ρού­με­νος αστυ­νο­μι­κός πρέ­πει να αφε­θεί ελεύ­θε­ρος, με τον περιο­ρι­στι­κό όρο της απα­γό­ρευ­σης εξό­δου από τη χώρα, επι­βε­βαιώ­νο­ντας την προη­γού­με­νη από­φα­ση τού Συμ­βου­λί­ου Πλημ­με­λειο­δι­κών Θεσ­σα­λο­νί­κης, με την οποία είχε αρθεί η δια­φω­νία ανά­με­σα σε ανα­κρι­τή και εισαγ­γε­λέα για την προ­φυ­λά­κι­σή του ή μη, μετά την αρχι­κή του απολογία.

Κατά την ολι­γό­λε­πτη απο­λο­γία, ο 34χρονος φέρε­ται να επα­νέ­λα­βε τους αρχι­κούς του ισχυ­ρι­σμούς, δηλα­δή ότι ενήρ­γη­σε σε καθε­στώς νόμι­μης άμυ­νας, λόγω του κιν­δύ­νου που, όπως είπε, διέ­τρε­χαν οι συνά­δελ­φοί του, τονί­ζο­ντας ότι δεν είχε ανθρω­πο­κτό­νο δόλο, ενώ επι­σή­μα­νε ότι οι δύο βολές έγι­ναν με πρό­θε­ση να πλή­ξει τα ελα­στι­κά του αγρο­τι­κού αυτο­κι­νή­του που οδη­γού­σε ο 16χρονος, την ταυ­τό­τη­τα του οποί­ου — σύμ­φω­να με όσα απο­λο­γή­θη­κε — δε γνώ­ρι­ζε όσο ήταν σε εξέ­λι­ξη η καταδίωξη.

Ο φάκε­λος της υπό­θε­σης παρα­μέ­νει στα χέρια του ανα­κρι­τή μέχρι να περα­τω­θεί η κύρια ανά­κρι­ση, ενώ για την παρα­πο­μπή του 34χρονου σε δίκη θα απο­φαν­θεί το αρμό­διο Δικα­στι­κό Συμ­βού­λιο. Με από­φα­ση του Αρχη­γεί­ου της ΕΛ.ΑΣ. τέθη­κε ήδη σε διαθεσιμότητα.

Πηγή: ΑΠΕ

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο