Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Αυτόφωρο ζητάει o εισαγγελέας για όσους καλούν με αναρτήσεις να μην εφαρμόζεται το μέτρο του self test

Να τηρεί­ται η αυτό­φω­ρη δια­δι­κα­σία και να σχη­μα­τί­ζε­ται δικο­γρα­φία για διέ­γερ­ση σε ανυ­πα­κοή στις περι­πτώ­σεις που χρή­στες του Δια­δι­κτύ­ου καλούν, μέσω αναρ­τή­σε­ων, να μην εφαρ­μό­ζε­ται το μέτρο του self-test, ζητεί από την αστυ­νο­μία ο προϊ­στά­με­νος της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Θεσσαλονίκης.

Αφορ­μή για την εισαγ­γε­λι­κή παραγ­γε­λία απο­τέ­λε­σαν αντι­δρά­σεις που εκδη­λώ­θη­καν το τελευ­ταίο 24ωρο σε Λύκειο της δυτι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης, όταν δεν επι­τρά­πη­κε σε μαθη­τή να προ­σέλ­θει στο μάθη­μα, επει­δή αρνή­θη­κε να προ­σκο­μί­σει το υπο­χρε­ω­τι­κό self-test.

Σημειώ­νε­ται ότι οι αντι­δρά­σεις εκδη­λώ­θη­καν στο 1ο ΓΕΛ Ευό­σμου, όπου σήμε­ρα το πρωί μικρή μερί­δα μαθη­τών προ­χώ­ρη­σε σε ολι­γό­ω­ρη κατά­λη­ψη της σχο­λι­κής μονά­δας, σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για την υπο­χρε­ω­τι­κή υπο­βο­λή τους σε self-test. Προς στιγ­μήν επι­κρά­τη­σε έντα­ση με άλλους μαθη­τές που δια­φώ­νη­σαν με την κίνη­ση τους να απο­κλεί­σουν τις εισό­δους της σχο­λι­κής μονά­δας. Είχαν προη­γη­θεί, χθες, αντι­δρά­σεις μαθη­τών και γονιών έξω από το ίδιο Λύκειο σε συνέ­χεια της άρνη­σης των υπευ­θύ­νων να δεχθούν μαθη­τή που δεν είχε κάνει το self-test. Η μητέ­ρα του συγκε­κρι­μέ­νου μαθη­τή προ­έ­βη σε μήνυ­ση κατά των υπευ­θύ­νων του σχο­λεί­ου, αλλά με προ­φο­ρι­κή εντο­λή του εισαγ­γε­λέα δεν ακο­λου­θή­θη­κε η αυτό­φω­ρη διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο