Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: «Αυτό το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί, όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή»

Και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη δεκά­δες μαθη­τές, φοι­τη­τές και εργα­ζό­με­νοι πραγ­μα­το­ποί­η­σαν συγκέ­ντρω­ση και πορεία δια­μαρ­τυ­ρί­ας για την σιδη­ρο­δρο­μι­κή τρα­γω­δία στα Τέμπη, μετά από κάλε­σμα της ΚΝΕ. «Τα κέρ­δη σας οι νεκροί μας μόνο ο λαός σώζει το λαό», έγρα­φε το κεντρι­κό πανό της συγκέ­ντρω­σης. Κορί­τσια κρα­τού­σαν πλα­κάτ σχη­μα­τί­ζο­ντας την λέξη «ΟΡΓΗ».

«Είμα­στε εδώ για την συντρό­φισ­σα μας τη Βάσω, κοπέ­λα 25 χρο­νών, που δίνει τη μάχη αυτές τις ώρες μέσα στο Νοσο­κο­μείο της Λάρι­σας με τα τραύ­μα­τα της και αύριο θα εγχειριστεί…

Είμα­στε εδώ για την Αγά­πη, την Αθη­νά, την Βάϊα, την Ιφι­γέ­νεια, τον Πανα­γιώ­τη, τον Κυπριανό…

Ο καθέ­νας τους είναι ένας από εμάς και ο καθέ­νας μας θα μπο­ρού­σε να είναι στη θέση τους» είπε στην ομι­λία του ο Γιάν­νης Βασι­λειά­δης μέλος του γρα­φεί­ου του Κεντρι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΚΝΕ.

Οι δια­δη­λω­τές, συγκε­ντρώ­θη­καν στον Λευ­κό Πύρ­γο και έκα­ναν πορεία σε κεντρι­κούς δρό­μους της πόλης φωνά­ζο­ντας για να ακου­στεί παντού ότι το σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα ήταν «προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα» και ζητούν να μην μεί­νει κανέ­νας υπεύ­θυ­νος ατιμώρητος.

Στην κεφα­λή της πορεί­ας βρί­σκο­νται τα πλα­κάτ που σχη­μα­τί­ζουν την λέξη «Οργή», όπως και πλά­κατ με το σύν­θη­μα «στις κάμε­ρες κλαί­τε και δεί­χνε­τε καη­μό, ενώ η αλή­θεια βρί­σκε­ται πίσω από τα Ευρώ».

«Εσείς μετρά­τε κέρ­δη και ζημί­ες, εμείς μετρά­με ανθρώ­πι­νες ζωές», «Στεί­λε όταν φτά­σεις, δεν έφτα­σε ποτέ, εκδί­κη­ση θα πάρου­με για σένα­νε μικρέ», «το “πάμε κι όπου βγει” δε βγαί­νει που­θε­νά, μόνο τρα­γω­δί­ες το σύστη­μα γεν­νά», φώνα­ζαν τα μέλη της ΚΝΕ, περ­νώ­ντας από πολ­λά κεντρι­κά σημεία και δρό­μους της πόλης, όπου καθ’όλη την διάρ­κεια συνερ­γεία της ΚΝΕ, μοί­ρα­ζαν τις ανα­κοι­νώ­σεις σε στέ­κια νεολαίας.

Ιδιαί­τε­ρα θετι­κή ήταν η απή­χη­ση της κινη­το­ποί­η­σης στην νεο­λαία και το λαό της πόλης. Με χει­ρο­κρο­τή­μα­τα, συν­θή­μα­τα, κορ­να­ρί­σμα­τα υπο­δέ­χο­νταν οι περα­στι­κοί την συγκέ­ντρω­ση ενώ όπου γινό­ταν στά­ση για να δια­βα­στεί η ανα­κοί­νω­ση, εκα­το­ντά­δες κόσμου συγκε­ντρώ­νο­νταν για να ακού­σουν, για να την πάρουν.

Νωρί­τε­ρα στην συγκέ­ντρω­ση στον Λευ­κό Πύρ­γο μίλη­σε ο Γιάν­νης Βασι­λειά­δης, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ, Γραμ­μα­τέ­ας της Οργά­νω­σης Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ, ο οποί­ος τόνι­σε μετα­ξύ άλλων στην ομι­λία του: «Είμα­στε εδώ για την συντρό­φισ­σα μας τη Βάσω, κοπέ­λα 25 χρο­νών, που δίνει τη μάχη αυτές τις ώρες μέσα στο Νοσο­κο­μείο της Λάρι­σας με τα τραύ­μα­τα της παλι­κα­ρί­σια και αύριο θα εγχει­ρι­στεί, της λέμε και από εδώ από το Λευ­κό Πύρ­γο, Βάσω κρά­τα γερά, εμείς οι σύντρο­φοι σου είμα­στε σίγου­ροι ότι θα τα κατα­φέ­ρεις με ψηλά το κεφά­λι, θα δώσεις και αυτή τη μάχη, σε περι­μέ­νου­με γρή­γο­ρα κοντά μας!!!”

Είμα­στε εδώ για την Αγά­πη, την Αθη­νά, την Βαία, την Ιφι­γέ­νεια, τον Πανα­γιώ­τη, τον Κυπριανό…

Ο καθέ­νας τους είναι ένας από εμάς και ο καθέ­νας μας θα μπο­ρού­σε να είναι στη θέση τους».

Τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ ανα­νέ­ω­σαν το ραντε­βού τους για την Τετάρ­τη 8 Μαρ­τη στις 7 μ.μ. στο μεγά­λο παλ­λαι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου που καλούν Εργα­τι­κά Σωμα­τεία και Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, Σύλ­λο­γοι Γυναι­κών, όπως και στη μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση που οργα­νώ­νουν οι φοι­τη­τές και οι μαθη­τές της πόλης το μεση­μέ­ρι της Τετάρ­της, στις 12 στο Αγαλ­μα Βενιζέλου.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο