Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Για τις 23/1 διεκόπη η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού

Για τις 23 Ιανουα­ρί­ου διε­κό­πη η δίκη για τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση ενα­ντί­ον του 19χρονου Άλκη Καμπανού.

Το Μικτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο (ΜΟΔ) Θεσ­σα­λο­νί­κης έκα­νε δεκτό το αίτη­μα κάποιων εκ των δικη­γό­ρων να δοθεί ολι­γο­ή­με­ρη δια­κο­πή λόγω κωλυ­μά­των που επι­κα­λέ­στη­καν και συν­δέ­ο­νταν με άλλη δίκη που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη, σε ανώ­τε­ρο δικα­στή­ριο. Εκτός από την επό­με­νη δικά­σι­μο (κατά την οποία θα γίνει η κλή­ρω­ση των ενόρ­κων), η πρό­ε­δρος του ΜΟΔ ανα­κοί­νω­σε τις ημε­ρο­μη­νί­ες των συνε­δριά­σε­ων έως τον προ­σε­χή Μάρτιο.

Μέχρι στιγ­μής έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί 23 δικά­σι­μοι, εκ των οποί­ων τέσ­σε­ρις τον Ιανουά­ριο, οκτώ τον Φεβρουά­ριο και έντε­κα τον Μάρ­τιο. Ο κατά­λο­γος των μαρ­τύ­ρων κατη­γο­ρί­ας περι­λαμ­βά­νει 26 άτο­μα, ενώ άλλοι τόσοι ανα­μέ­νε­ται να είναι οι μάρ­τυ­ρες υπεράσπισης.

Οι δώδε­κα κατη­γο­ρού­με­νοι (ηλι­κί­ας 21 έως 26 ετών και όλοι προ­σω­ρι­νά κρα­τού­με­νοι σε διά­φο­ρα σωφρο­νι­στι­κά κατα­στή­μα­τα ανά την Ελλά­δα) εκπρο­σω­πού­νται από του­λά­χι­στον 25 δικη­γό­ρους, καθώς καθέ­νας εξ αυτών έχει από δύο, ακό­μη και τρεις συνηγόρους.

Το 18μηνο της προ­σω­ρι­νής τους κρά­τη­σης λήγει τον προ­σε­χή Αύγουστο.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο