Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τον θάνατο 36 ηλικιωμένων σε γηροκομείο

Ποι­νι­κή δίω­ξη σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος για παρα­βί­α­ση των μέτρων για την πρό­λη­ψη μολυ­σμα­τι­κών ασθε­νειών, με απο­τέ­λε­σμα να προ­κλη­θεί μεγά­λος αριθ­μός θανά­των, άσκη­σε εισαγ­γε­λέ­ας εις βάρος των υπευ­θύ­νων οίκου ευγη­ρί­ας στο Ασβε­στο­χώ­ρι Θεσ­σα­λο­νί­κης, όπου τον Αύγου­στο του 2020 είχε εκδη­λω­θεί συρ­ροή κρου­σμά­των κοροναϊού.

Σύμ­φω­να με πηγές της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Θεσ­σα­λο­νί­κης, στο συγκε­κρι­μέ­νο γηρο­κο­μείο έχα­σαν τη ζωή τους 36 τρό­φι­μοι μετά από επι­πλο­κές, οι οποί­ες συν­δέ­θη­καν με την Covid-19.

Για την περί­πτω­ση του Ασβε­στο­χω­ρί­ου είχε υπάρ­ξει εισαγ­γε­λι­κή παρέμ­βα­ση και ακο­λού­θη­σε έρευ­να από αρμό­δια ελεγ­κτι­κή αρχή, το πόρι­σμα της οποί­ας δια­βι­βά­στη­κε στην Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών και παραγ­γέλ­θη­καν ποι­νι­κές διώξεις.

Κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες, στο πόρι­σμα περι­γρά­φο­νται μια σει­ρά από παρα­βιά­σεις των μέτρων πρό­λη­ψης κατά της δια­σπο­ράς του κορο­ναϊ­ού, όπως υπε­ρά­ριθ­μοι τρό­φι­μοι, μη τήρη­ση απο­στά­σε­ων σε χώρους φιλο­ξε­νί­ας των ηλι­κιω­μέ­νων, μη διε­νέρ­γεια ανά τακτά δια­στή­μα­τα δειγ­μα­το­λη­πτι­κών τεστ κ.ά.

Ο δικα­στι­κός φάκε­λος βρί­σκε­ται ήδη στα χέρια του ανα­κρι­τή, όπου θα κλη­θούν το επό­με­νο διά­στη­μα να απο­λο­γη­θούν οι υπεύ­θυ­νοι, με την ιδιό­τη­τα του κατηγορουμένου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο