Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Διέγραψαν μητέρα-εκλεγμένο μέλος Συλλόγου Γονέων ως «άθεη εθνομηδενίστρια»!

Την δια­γρα­φή αγω­νί­στριας μητέ­ρας, εκλεγ­μέ­νο μέλος Συλ­λό­γου Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­ση της η «Δημο­κρα­τι­κή Ενό­τη­τα Γονέ­ων Νεά­πο­λης Συκε­ών». Πρό­κει­ται για περι­στα­τι­κό που έλα­βε χώρα στο 6ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Συκε­ών στη Θεσσαλονίκη. 

Σύμ­φω­να με την καταγ­γε­λία η μητέ­ρα διε­γρά­φη από το  Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο Συλ­λό­γου Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων εξαι­τί­ας του γεγο­νό­τος ότι τα προη­γού­με­να χρό­νια πρω­το­στά­τη­σε σε αγώ­νες του Συλ­λό­γου με τους οποί­ους πέντε από τα μέλη του ΔΣ δεν συμ­φω­νούν! Η δια­γρα­φή της συγκε­κρι­μέ­νης γονέα συνο­δεύ­τη­κε από χρυ­σαυ­γί­τι­κου τύπου ύβρεις όπως «άθε­οι εθνο­μη­δε­νι­στές» και «άπλυ­τοι κομμουνιστές». 

Ολό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση – καταγ­γε­λία της «Δημο­κρα­τι­κής Ενό­τη­τας Γονέ­ων Νεά­πο­λης Συκε­ών» έχει ως εξής: 

«Τη Δευ­τέ­ρα 3 Δεκεμ­βρί­ου και χωρίς καμία προει­δο­ποί­η­ση, μεθο­δευ­μέ­να, 5 από τα 7 μέλη του ΔΣ του Συλ­λό­γου Γονέ­ων 6ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Συκε­ών, απο­φά­σι­σαν εντε­λώς παρά­νο­μα και αντι­κα­τα­στα­τι­κά, ότι μπο­ρούν να δια­γρά­ψουν από μέλος του Δ.Σ. γονέα εκλεγ­μέ­νο από τη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του Συλ­λό­γου. Η πρό­φα­ση είναι ότι πριν 3–7 χρό­νια η “δια­γρα­φεί­σα” γονέ­ας πρω­το­στά­τη­σε σε δρά­σεις του Συλ­λό­γου με τις οποί­ες αυτοί οι 5 δια­φω­νούν. Οποια­δή­πο­τε δρα­στη­ριό­τη­τα που αφο­ρά προη­γού­με­νο Δ.Σ. (που μάλι­στα είναι απαλ­λαγ­μέ­νο από την Γ.Σ.) δεν υπό­κει­ται μετα­γε­νέ­στε­ρα σε έλεγ­χο για το τι απο­φά­σεις πάρ­θη­καν με νόμι­μες δια­δι­κα­σί­ες σε παλιό­τε­ρα έτη!!!

Είναι αντι­δη­μο­κρα­τι­κό κι ανή­κου­στο να θέλεις να δια­γρά­ψεις μέλος του ΔΣ μόνο κ μόνο επει­δή έχει άλλη άπο­ψη και μάλι­στα χωρίς νόμι­μες δια­δι­κα­σί­ες. Πώς θα μπο­ρού­σε να χαρα­κτη­ρι­στεί η συμπε­ρι­φο­ρά εκεί­νη που δεν μπο­ρεί να απο­δε­χτεί τη δια­φο­ρε­τι­κή άπο­ψη μέσα στο  Δ.Σ., η προ­σπά­θεια να κατα­λύ­σεις κάθε έννοια δημο­κρα­τί­ας και συλ­λο­γι­κό­τη­τας και να πιστεύ­εις ότι μπο­ρείς να δια­γρά­ψεις τη μειο­ψη­φία σε ένα ΔΣ  με το έτσι θέλω, με επι­στο­λές γεμά­τες ανα­κρί­βειες, λάσπη και προ­σω­πι­κές εμπά­θειες. Με χαρα­κτη­ρι­σμούς “άθε­οι εθνο­μη­δε­νι­στές”, “άπλυ­τοι κομ­μου­νι­στές” κ.α. που δεν έχουν θέση στο γονεϊ­κό κίνημα.

Το σημε­ρι­νό λοι­πόν ΔΣ του Συλ­λό­γου Γονέ­ων του 6ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Συκε­ών θα έπρε­πε να νιώ­θει περή­φα­νο για την έως τώρα δρά­ση του συλ­λό­γου και να προ­σπα­θεί να οργα­νώ­σει ακό­μη περισ­σό­τε­ρες και καλύ­τε­ρες εκδη­λώ­σεις, να σκύ­ψει πάνω στα μεγά­λα και υπαρ­κτά προ­βλή­μα­τα της παι­δεί­ας και του σχο­λεί­ου, αντί να προ­σβά­λει και να επι­τί­θε­ται σε μέλη του Δ.Σ., προ­σπα­θώ­ντας να τα απο­μα­κρύ­νει από την θέση που τα ανέ­δει­ξαν οι ίδιοι οι γονείς.

Τους δηλώ­νου­με πως δεν πρό­κει­ται να υπο­κύ­ψου­με σε εκβια­σμούς που ξεκι­νούν καθα­ρά από ακρο­δε­ξιές αντι­λή­ψεις και πως αν δεν στα­μα­τή­σει η στο­χο­ποί­η­ση μελών του ΔΣ και η κατα­συ­κο­φά­ντη­σή τους επι­φυ­λασ­σό­με­θα για κάθε νόμι­μη ενέρ­γεια. Εμείς θα συνε­χί­σου­με να εκπρο­σω­πού­με ΝΟΜΙΜΑ τους γονείς που μας εξέ­λε­ξαν στο ΔΣ του Συλ­λό­γου ως το τέλος της θητεί­ας και να παλεύ­ου­με για μια καλύ­τε­ρη Παι­δεία για όλα τα παιδιά.

Καλού­με τους γονείς να αντι­δρά­σουν και να κατα­δι­κά­σουν τέτοιες συμπε­ρι­φο­ρές, απο­μο­νώ­νο­ντάς τους.»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο