Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Δυναμική συγκέντρωση ενάντια στην πολιτική που σπέρνει φτώχεια, ακρίβεια, πολέμους

Μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα στο Αγαλ­μα του Βενι­ζέ­λου ενά­ντια στην πολι­τι­κή που τσα­κί­ζει τη ζωή της εργα­τι­κής τάξης και διεκ­δι­κώ­ντας τα δικαιώ­μα­τά τους στη δου­λειά, την υγεία, τη μόρ­φω­ση των παι­διών τους και την απε­μπλο­κή της χώρας απο τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχεδιασμούς.

Με μοτο­πο­ρεία και κορ­να­ρί­σμα­τα έφθα­σαν από την προ­συ­γκέ­ντρω­ση οι εργα­ζό­με­νοι της e‑food που έγι­ναν δεκτοί στο Αγαλ­μα του Βενι­ζέ­λου με συν­θή­μα­τα και χει­ρο­κρο­τή­μα­τα από εργα­ζό­με­νους άλλων κλάδων.

«Να προ­στα­τευ­τεί το λαϊ­κό εισό­δη­μα, η υγεία του λαού — Οχι άλλες θυσί­ες για τα κέρ­δη τους» ανα­γρά­φει το πανό του ΣΕΤΕΠΕ.

Τη δική τους παρου­σία έχουν στο συλ­λα­λη­τή­ριο οι υγειο­νο­μι­κοί με το πανό της Ενω­σης Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Θεσ­σα­λο­νί­κης να γρά­φει το σύν­θη­μα: «Οχι στην εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του ΕΣΥ, Οχι σε ανα­στο­λές — απο­λύ­σεις υγειο­νο­μι­κών, Αμε­ση ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ με μαζι­κές, μόνι­μες προσλήψεις». 

Στη συγκέ­ντρω­ση των εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στο Αγαλ­μα του Βενι­ζέ­λου ενά­ντια στην εμπλο­κή της χώρας μας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, ενά­ντια στην ακρί­βεια, για την προ­στα­σία του λαού και του εισο­δή­μα­τός του, η κεντρι­κή ομι­λία έγι­νε από τον Αγγε­λο Γερά­κη, πρό­ε­δρο του Συν­δι­κά­του Οικο­δό­μων Θεσ­σα­λο­νί­κης, ο οποί­ος ανα­φε­ρό­με­νος στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία επισήμανε:

«Τα ταξι­κά σωμα­τεία, οι μαζι­κοί λαϊ­κοί φορείς της πόλης μας δυνα­μώ­νου­με την πάλη μας για να μην εμπλα­κεί με κανέ­να τρό­πο η πατρί­δα μας στον πόλε­μο. Να μη δοθεί καμία διευ­κό­λυν­ση στους μακε­λά­ρη­δες των λαών. Να μην συμ­με­τέ­χει ούτε ένας Έλλη­νας στρα­τιω­τι­κός σε πολε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις. Πρώ­τα από όλα να ξεκου­μπι­στούν εδώ και τώρα όλες οι βάσεις του θανά­του από τη χώρα. Καμία επα­νά­παυ­ση! Το λαϊ­κό εργα­τι­κό κίνη­μα να μπει μπρο­στά για να απε­μπλα­κεί η χώρα μας από τα Νατοϊ­κά σχέ­δια» (…) Να ξεκου­μπι­στεί από την πόλη μας το Νατοϊ­κό στρα­τη­γείο που λερώ­νει τη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ούτε σπι­θα­μή γης στους φονιά­δες των λαών».

Ανα­φε­ρό­με­νος στους αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων στην e‑food, την COSCO, τα Πετρέ­λαια Καβά­λας, τη Λάρ­κο, υπο­γράμ­μι­σε πως «Όλες αυτές οι μάχες απο­δει­κνύ­ουν στην πρά­ξη πως μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει το λαό. Εστί­ες αντί­στα­σης ξεπη­δά­νε σε εργο­στά­σια, απο­θή­κες, κατα­στή­μα­τα. Αυτές οι εστί­ες να γίνουν φωτιά που θα κάψει την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή τους, να κάνει στά­χτη τα σχέ­δια τους για τη ζωή που μας έχουν ετοιμάσει».

Κατα­λή­γο­ντας κάλε­σε σε κλι­μά­κω­ση του αγώ­να για τα δικαιώ­μα­τα του λαού τονί­ζο­ντας: «Το σημε­ρι­νό μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο είναι ένας ακό­μα σπου­δαί­ος σταθ­μός στη μάχη για ζωή και δου­λειά με δικαιώ­μα­τα. Τώρα να δώσου­με όλες μας τις δυνά­μεις για να κλι­μα­κώ­σου­με την πάλη μας για κάθε πρό­βλη­μα που αντι­με­τω­πί­ζου­με εμείς και οι οικο­γέ­νειές μας. Όλα τα σωμα­τεία, όλοι οι εργα­ζό­με­νοι να είμα­στε σε ετοι­μό­τη­τα. Δεν εφη­συ­χά­ζου­με. Κλι­μα­κώ­νου­με τη δρά­ση μας, με μαζι­κές συνε­λεύ­σεις, δυνα­μώ­νου­με την πάλη μας ενά­ντια στην πολι­τι­κή που σπέρ­νει φτώ­χεια, ακρί­βεια, πολέ­μους. Δίνου­με όλες μας τις δυνά­μεις για να γίνουν τα συν­δι­κά­τα μας οργα­νω­τές της απά­ντη­σης της εργα­τι­κής τάξης».

Χαι­ρε­τι­σμούς απηύ­θυ­ναν οι:

Ο Γιάν­νης Πιπε­ρί­δης, πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Μικρών εμπό­ρων και αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων Θεσ­σα­λο­νί­κης σημεί­ω­σε πως: «Βγαί­νου­με, στο δρό­μο, αρνού­μα­στε να πλη­ρώ­σου­με για άλλη μια φορά το μάρ­μα­ρο, αρνού­μα­στε να πλη­ρώ­σου­με το λογα­ρια­σμό της “επό­με­νης μέρας”, τα μέτρα που μας ετοι­μά­ζουν ΕΕ και ΔΝΤ που μιλά­νε πάλι για δημο­σιο­νο­μι­κή εξυ­γί­αν­ση, για περιο­ρι­σμό των ελλειμ­μά­των. Αρνού­μα­στε να ματώ­σου­με και πάλι για τα συμ­φέ­ρο­ντα των λίγων». Γι’ αυτό επι­λέ­γου­με το δρό­μο της μαζι­κής, συλ­λο­γι­κής πάλης. Ενω­μέ­νοι όλοι οι επαγ­γελ­μα­τί­ες, χέρι χέρι με όλους τους εργα­ζό­με­νους που πλήτ­το­νται από τις ίδιες πολι­τι­κές, μπο­ρού­με να ορθώ­σου­με εμπό­δια στον κοι­νό αντί­πα­λο, μπο­ρού­με να φέρου­με στο προ­σκή­νιο τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες μας για μια ζωή καλύτερη».

Ο Πανα­γιώ­της Κου­τσου­πιάς, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στη Νημα­τουρ­γία «Βαρ­βα­ρέ­σος Α.Ε.» σημεί­ω­σε μετα­ξύ άλλων «Απέ­να­ντι μας έχου­με όλους κυριο­λε­κτι­κά τους νόμους που έχουν ψηφί­σει όλες οι κυβερ­νή­σεις εδώ και δεκα­ε­τί­ες. Νόμοι που διευ­κο­λύ­νουν τη κερ­δο­φο­ρία της εργο­στα­σιάρ­χη, που της φου­σκώ­νουν τις τσέ­πες με εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ , που εξα­σφα­λί­ζουν πιο φθη­νό εργα­τι­κό δυνα­μι­κό, νόμους που δημιουρ­γούν « περι­βάλ­λον ασφά­λειας» στον επερ­χό­με­νο επεν­δυ­τή, αλλά και νόμους που θέλουν να μας φιμώ­σουν και να βάλουν τον δίκαιο αγώ­να μας στο γύψο!». Όλοι μαζί κόντρα σε θεούς και δαί­μο­νες, ενω­μέ­νοι σαν μια γρο­θιά προ­χω­ρά­με απο­φα­σι­στι­κά. Παίρ­νου­με δύνα­μη από τη δική σας αλλη­λεγ­γύη. Δού­λοι του 21ου αιώ­να δεν θα γίνου­με. Εμείς έχου­με τη δύνα­μη να φέρου­με τα πάνω κάτω. Κανέ­νας άλλος.

Ο Μπά­μπης Απο­στο­λί­δης, πρό­ε­δρος της Ένω­σης Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Πέλ­λας καταγ­γέλ­λο­ντας την κατά­στα­ση στα δημό­σια νοσο­κο­μεία, με ευθύ­νη των κυβερ­νώ­ντων υπο­γράμ­μι­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Δεν συμ­φι­λιω­νό­μα­στε με την βαρ­βα­ρό­τη­τα!!! Συλ­λο­γι­κά και μαχη­τι­κά μαζί με το λαό, με τα άλλα σωμα­τεία και τους φορείς της περιο­χής συνε­χί­ζου­με τον αγώνα!».

Ο Δημή­τρης Τσιου­λά­κος, πρό­ε­δρος του Αγρο­τι­κού Συλ­λό­γου Νάου­σας «Μαρί­νος Αντύ­πας» ανα­φέρ­θη­κε στους αγώ­νες των αγρο­τών σε όλη τη χώρα, με αιτή­μα­τα που αφο­ρούν την επι­βί­ω­σή τους, καταγ­γέλ­λο­ντας την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης, κεφα­λαί­ου και ΕΕ που τους οδη­γεί στο ξεκλή­ρι­σμα. Χαι­ρέ­τη­σε τους εκα­το­ντά­δες φορείς και σωμα­τεία, όλο τον λαό, που στή­ρι­ξε πολύ­πλευ­ρα τον αγώ­να των βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών, δίνο­ντας δύνα­μη και συμ­με­τέ­χο­ντας στις πολύ­μορ­φες δρά­σεις και με επι­σκέ­ψεις στα μπλόκα.

Ο Θανά­σης Ραλί­δης, αντι­πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου των Εργα­ζο­με­νων στην e food ανα­φέρ­θη­κε στον αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων και στη μεγά­λη αλλη­λεγ­γύη που εκφρά­στη­κε από τους εργα­ζό­με­νους, τα σωματεία

Ο Νική­τας Τσα­ρί­δης μέλος ΔΣ του ΟΑΣΘ επι­σή­μα­νε την ανά­γκη του λαού και των εργα­ζο­μέ­νων για δημό­σιες, ασφα­λείς και φθη­νές συγκοινωνίες.

902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο