Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Δώρα ζωής για δύο ασθενείς από την 21χρονη φοιτήτρια θύμα παράσυρσης και εγκατάλειψης

Δώρα ζωής παίρ­νουν, εντός της ημέ­ρας, δύο ασθε­νείς στο Ωνά­σειο και στο Ιππο­κρά­τειο, από την 21χρονη φοι­τή­τρια, που κατέ­λη­ξε το πρωί της Κυρια­κής, στο νοσο­κο­μείο Παπα­γε­ωρ­γί­ου, όπου νοση­λευό­ταν μετά από παρά­συρ­ση και εγκα­τά­λει­ψη στην περιο­χή της Καμάρας.

Μετά την από­φα­ση των γονιών της 21χρονης να δωρί­σουν τα όργα­νά της, ξεκί­νη­σε η δια­δι­κα­σία αφαί­ρε­σης και αξιο­λό­γη­σης, η οποία ολο­κλη­ρώ­θη­κε χθες το βρά­δυ. Σε λίγη ώρα θα ξεκι­νή­σει η δια­δι­κα­σία της μετα­μό­σχευ­σης του ήπα­τος σε ασθε­νή στο Ιππο­κρά­τειο, ενώ η καρ­διά της ήδη βρί­σκε­ται στο Ωνά­σειο προ­κει­μέ­νου να γίνει η μετα­μό­σχευ­ση σε ασθε­νή που ζει με τεχνη­τή καρδιά.

Οι νεφροί ανα­μέ­νε­ται να μετα­μο­σχευ­θούν σε ασθε­νείς που περι­μέ­νουν στη λίστα ληπτών, ενώ οι πνεύ­μο­νες κρί­θη­καν ακα­τάλ­λη­λοι για μετα­μό­σχευ­ση. Οι δε κερα­τοει­δείς αφαι­ρέ­θη­καν από οφθαλ­μιά­τρους του νοσο­κο­μεί­ου Παπα­γε­ωρ­γί­ου και θα μετα­φερ­θούν στην Τρά­πε­ζα Οφθαλ­μών του ΑΧΕΠΑ, όπου θα εξε­τα­στεί σε ποιους ασθε­νείς θα μετα­μο­σχευ­θούν καθώς υπάρ­χει περι­θώ­ριο μέχρι και 15 ημε­ρών για τη μετα­μό­σχευ­σή τους.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο