Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Είπαν «όχι» στο απαράδεκτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την δευτεροβάθμια περίθαλψη

Με συγκέ­ντρω­ση στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου και πορεία που κατέ­λη­ξε έξω από την 3η ΥΠΕ στην Θεσ­σα­λο­νί­κη, Σωμα­τεία εργα­ζο­μέ­νων και Ενώ­σεις υγειο­νο­μι­κών από νοσο­κο­μεία και Κέντρα Υγεί­ας, φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι και σύλ­λο­γοι γυναι­κών, έστει­λαν το από­γευ­μα της Πέμ­πτης, μήνυ­μα ότι το νομο­σχέ­διο για την δευ­τε­ρο­βάθ­μια περί­θαλ­ψη υγεί­ας απορρίπτεται.

«Τα νοσο­κο­μεία δεν είναι επι­χει­ρή­σεις κάντε τώρα μαζι­κές προ­σλή­ψεις» και «Δώστε λεφτά για την υγεία, όχι στην κατα­στο­λή και στην τρο­μο­κρα­τία», ήταν μερι­κά από τα συν­θή­μα­τα που κυριάρχησαν.

Η κινη­το­ποί­η­ση ολο­κλη­ρώ­θη­κε έξω από την 3η ΥΠΕ, με την Ελέ­νη Μπα­κιρ­λή, μέλος του Γενι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΠΟΕΔΗΝ και της ΑΔΕΔΥ, να καλεί σε συνέ­χι­ση και κλι­μά­κω­ση του αγώ­να και των κινη­το­ποι­ή­σε­ων, καλώ­ντας στο συλ­λα­λη­τή­ριο εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων της Θεσ­σα­λο­νί­κης που θα γίνει στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου το Σάβ­βα­το 17 Δεκέμ­βρη στις 12.30 μ.μ., για αυξή­σεις στους μισθούς, ενά­ντια στην ακρί­βεια και τους πλειστηριασμούς.

Νωρί­τε­ρα έγι­νε συγκέ­ντρω­ση στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου. Μιλώ­ντας ο Χρή­στος Καρα­χρή­στος, πρό­ε­δρος της Ένω­σης Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Θεσ­σα­λο­νί­κης. Μετα­ξύ άλλων τόνι­σε ότι «καλού­με όλους τους φορείς και τα σωμα­τεία να πάρουν απο­φά­σεις κατα­δί­κης του επαί­σχυ­ντου νομο­σχε­δί­ου, να πάρουν πρω­το­βου­λί­ες ενη­μέ­ρω­σης των εργα­ζο­μέ­νων. Να πάρουν πρω­το­βου­λί­ες για να εκφρα­στεί η μαζι­κή αντί­θε­ση στο νομο­σχέ­διο και η απαί­τη­ση για τα άμε­σα μέτρα ενί­σχυ­σης του ΕΣΥ. Χρειά­ζε­ται να πλη­θύ­νουν τέτοιες αγω­νι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες από τα σωμα­τεία, γύρω από τα συνο­λι­κά ζητή­μα­τα της υγεί­ας του λαού. Για­τί αυτό που απο­δει­κνύ­ε­ται καθη­με­ρι­νά είναι ότι μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό, μόνο ο λαός μπο­ρεί να διεκ­δι­κή­σει και να εξα­σφα­λί­σει την υγεία που πραγ­μα­τι­κά δικαιού­ται.  Αυτό το νομο­σχέ­διο ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ! Ισο­πε­δώ­νει, ότι έχει απο­μεί­νει όρθιο από την Δημό­σια και Δωρε­άν Υγεία χάρη στους αγώ­νες των μαχό­με­νων υγειο­νο­μι­κών και του λαού! Πρέ­πει να σημά­νει μαζι­κή αντε­πί­θε­ση, από τους υγειο­νο­μι­κούς και όλο το λαό!».

«Να σημά­νει συνα­γερ­μός. Δίνουν τη χαρι­στι­κή βολή στο δημό­σιο σύστη­μα υγεί­ας σε μία περί­ο­δο που το λαϊ­κό εισό­δη­μα κατα­σπα­ρά­ζε­ται από τις αυξή­σεις φωτιά στο ρεύ­μα, στα καύ­σι­μα, στα είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης. Το νομο­σχέ­διο έκτρω­μα για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια περί­θαλ­ψη πρέ­πει να απορ­ρι­φθεί από το λαό μας!», τόνι­σε ο Πανα­γιώ­της Κολο­γκού­νης, πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Μετάλ­λου και Ναυ­πη­γι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας. Επε­σή­μα­νε επί­σης ότι «αν ψηφι­στεί, σε συν­δυα­σμό με τις μεγά­λες ελλεί­ψεις σε υγειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό και την εγκα­τά­λει­ψη του δημο­σί­ου συστή­μα­τος από εξο­πλι­σμό και υπο­δο­μές, θα οδη­γή­σει τους ταλαι­πω­ρη­μέ­νους αρρώ­στους που περι­μέ­νουν για μήνες στις λίστες ανα­μο­νής των χει­ρουρ­γεί­ων ή πανά­κρι­βων θερα­πειών, πελα­τεία στις μεγά­λες κλι­νι­κές της ιδιω­τι­κής υγείας.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο