Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση για τα 50 χρόνια από τη δολοφονία του Τσε Γκεβάρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

50 χρόνια από τη δολοφονία του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα

Εκδή­λω­ση για τα πενή­ντα χρό­νια από τη δολο­φο­νία του Αργε­ντί­νου κομ­μου­νι­στή επα­να­στά­τη Ερνέ­στο Τσε Γκε­βά­ρα, ηγε­τι­κή μορ­φή της σοσια­λι­στι­κής επα­νά­στα­σης στην Κού­βα, συν­διορ­γα­νώ­νουν οΕλ­λη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης και η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΕΔΥΕΘ).

Η εκδή­λω­ση θα γίνει την Τετάρ­τη 18 Οκτώ­βρη, στις 7.00 μμ, στην αίθου­σα «Μανώ­λης Ανα­γνω­στά­κης» του δημαρ­χεί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης.

Για τη ζωή και το έργο του Τσε Γκε­βά­ρα θα μιλήσουν:

-      ο πρό­ε­δρος του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Θεσ/νίκης Απο­στό­λης Σκού­φας,

-      ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Νίκος Μότ­τας και

-      ο πρό­ε­δρος της ΕΔΥΕΘ Νίκος Ζώκας.

Θα παρα­βρε­θεί και θα χαι­ρε­τί­σει η Πρέ­σβει­ρα της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας στην Ελλά­δα κ. Ζelmys MariaDomínguez Cortina.

Η εκδή­λω­ση περι­λαμ­βά­νει οπτι­κο­α­κου­στι­κό και μου­σι­κό αφιέ­ρω­μα στον σπου­δαίο επα­να­στά­τη με το συγκρό­τη­μα DUO LOSCAPOS.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο