Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας της Κούβας την Τετάρτη 21 Δεκέμβρη

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση με θέμα «Το Δημό­σιο Σύστη­μα Υγεί­ας της Κού­βας, η διε­θνι­στι­κή του διά­στα­ση και η αντι­με­τώ­πι­ση του Covid-19», την Τετάρ­τη 21 Δεκέμ­βρη 2022 στις 6:00 μ.μ. στην Αίθου­σα Εκδη­λώ­σε­ων «Μανώ­λης Ανα­γνω­στά­κης» του Δημαρ­χεί­ου Θεσσαλονίκης.

Στην εκδή­λω­ση θα μιλήσουν:

Αρα­μίς Φου­έ­ντε Ερντά­ντες, Πρέ­σβης της Δημο­κρα­τί­ας της Κούβας.

Γεώρ­γιος Μητσιά­κος, Ανα­πλη­ρω­τής Καθη­γη­τής Παι­δια­τρι­κής-Νεο­γνο­λο­γί­ας Ιατρι­κού Τμή­μα­τος Α.Π.Θ

Στον χώρο θα λει­τουρ­γεί έκθε­ση με τα επι­τεύγ­μα­τα της Κού­βας στον τομέα της διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης και της αντι­με­τώ­πι­σης της πανδημίας.

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ – ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ, Η ΚΟΥΒΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο