Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση διαμαρτυρίας ΕΔΥΕΘ-Παλαιστινιακής Παροικίας για το μακελειό στη Γάζα την Πέμπτη 17 Μάη

Εκδή­λω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας για την σφα­γή άοπλων δια­δη­λω­τών στα ματω­μέ­να χώμα­τα της Παλαι­στί­νης διορ­γα­νώ­νουν την Πέμ­πτη, 17 Μάη στις 7 μ.μ. στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου στη Θεσ­σα­λο­νί­κη η Παλαι­στι­νια­κή Παροι­κία της πόλης και η ΕΔΥΕΘ. Στην ανα­κοί­νω­ση τους καλούν όλο το λαό, τους εργα­ζό­με­νους και τη νεο­λαία της Θεσ­σα­λο­νί­κης να πάρουν μαζι­κά μέρος στην εκδήλωση. 

Ανα­λυ­τι­κά το κάλε­σμα έχει ως εξής: 

«Με βαθιά οδύ­νη και απο­τρο­πια­σμό παρα­κο­λου­θού­με τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες και ώρες το απί­στευ­το λου­τρό αίμα­τος, που δια­δρα­μα­τί­ζε­ται στη Γάζα, την αστα­μά­τη­τη σφα­γή των δεκά­δων άοπλων Παλαι­στί­νιων δια­δη­λω­τών από το στρα­τό του κρά­τους-τρο­μο­κρά­τη, του κρά­τους-δολο­φό­νου Ισραήλ.

Του­λά­χι­στον 52 Παλαι­στί­νιοι σκο­τώ­θη­καν μόνο σήμε­ρα και πάνω από 2.000 έχουν τραυ­μα­τι­στεί από σφαί­ρες Ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών, που πυρο­βο­λούν εν ψυχρώ. Μετα­ξύ των νεκρών του­λά­χι­στον οκτώ είναι ανή­λι­κοι κάτω των 16 ετών, από τους τραυ­μα­τί­ες του­λά­χι­στον 122 είναι επί­σης ανή­λι­κοι, δεκά­δες είναι οι γυναί­κες ακό­μη και οι δημο­σιο­γρά­φοι που έχουν τραυματιστεί.

Από την αρχή των δια­δη­λώ­σε­ων της απο­κα­λού­με­νης Μεγά­λης Πορεί­ας της Επι­στρο­φής, που ξεκί­νη­σαν οι Παλαι­στί­νιοι στις 30 Μάρ­τη διεκ­δι­κώ­ντας το δικαί­ω­μα της επι­στρο­φής για τους Παλαι­στί­νιους πρό­σφυ­γες, ο αριθ­μός των νεκρών από ισραη­λι­νά πυρά ξεπερ­νά τους 100.

Η από­φα­ση των ΗΠΑ να μετα­φέ­ρουν την πρε­σβεία τους στην Ιερου­σα­λήμ, οι πρό­σφα­τοι βομ­βαρ­δι­σμοί των ΗΠΑ — Βρε­τα­νί­ας — Γαλ­λί­ας στη Συρία και η από­φα­ση του προ­έ­δρου Τραμπ να βγουν οι ΗΠΑ από τη “Συμ­φω­νία για τα Πυρη­νι­κά” του Ιράν, πραγ­μα­τι­κά απα­σφά­λι­σαν την επι­θε­τι­κό­τη­τα και την κτη­νω­δία του Ισρα­ήλ ενά­ντια στους Παλαι­στι­νί­ους, ενά­ντια στους λαούς της Συρί­ας και του Ιράν. Στην κτη­νώ­δη αυτή επι­θε­τι­κό­τη­τά του το Ισρα­ήλ έχει την ουσια­στι­κή στή­ρι­ξη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Τα περισ­σό­τε­ρα ευρω­παϊ­κά κρά­τη τηρούν ίσες απο­στά­σεις, εξι­σώ­νο­ντας το θύτη με το θύμα, ζητώ­ντας “αυτο­συ­γκρά­τη­ση” από τις δύο πλευρές.

Βαρύ­τα­τες είναι οι ευθύ­νες και της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ. Μόλις πριν από λίγες ημέ­ρες και ενώ το Ισρα­ήλ δολο­φο­νού­σε αδιά­κρι­τα, ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας συνα­ντιό­ταν στην Κύπρο με τον πρω­θυ­πουρ­γό του κρά­τους-δολο­φό­νου, για να προ­ω­θή­σει και νέες συμ­φω­νί­ες μαζί του, νέες κερ­δο­φό­ρες μπίζ­νες για το ελλη­νι­κό κεφά­λαιο. Το αίμα των δολο­φο­νη­μέ­νων παι­διών της Παλαι­στί­νης προ­φα­νώς δεν έχει καμία αξία για τον Τσί­πρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, μπρο­στά στα κέρ­δη της ελλη­νι­κής άρχου­σας τάξης, τα οποία τρέ­χει να εξασφαλίσει.

Οι υπο­κρι­τι­κές δηλώ­σεις των κυβερ­νη­τι­κών και κομ­μα­τι­κών παρα­γό­ντων του ΣΥΡΙΖΑ είναι κοροϊ­δία και ύβρις για τους αμέ­τρη­τους νεκρούς του παλαι­στι­νια­κού λαού. Το αίμα των δολο­φο­νη­μέ­νων παι­διών του δεν μπο­ρεί να ξεπλυ­θεί με καμία δήλω­ση δήθεν συμπά­θειας, θα μένει και θα στιγ­μα­τί­ζει για πάντα τους υποκριτές.

Ο καθέ­νας σήμε­ρα πρέ­πει να απο­φα­σί­σει: Με το δολο­φό­νο ή με το θύμα!

Στο ίδιο μήκος κύμα­τος και ο δήμαρ­χος της Θεσ­σα­λο­νί­κης Γιάν­νης Μπου­τά­ρης, που σήμε­ρα την ημέ­ρα της μεγά­λης σφα­γής έφε­ρε στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο συγ­χα­ρη­τή­ριο ψήφι­σμα για τα 70 χρό­νια από τη δημιουρ­γία του Ισρα­ήλ. Δυστυ­χώς, στο ίδιο μήκος κύμα­τος και η αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση του δήμου και ο επι­κε­φα­λής της Σταύ­ρος Καλα­φά­της, καθώς και οι άλλες παρατάξεις.

Μονα­δι­κή λαμπρή εξαί­ρε­ση οι δύο δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” οι οποί­οι στιγ­μά­τι­σαν τη σφα­γή του παλαι­στι­νια­κού λαού και τους δολο­φό­νους του, αλλά και τη στά­ση των υπο­λοί­πων παρατάξεων.

Σήμε­ρα ο περή­φα­νος παλαι­στι­νια­κός λαός δεν έχει κανέ­να άλλο στή­ριγ­μα εκτός από την αλλη­λεγ­γύη και τη συμπα­ρά­στα­ση των λαών. Στον μαρ­τυ­ρι­κό και δίκαιο αγώ­να του μόνο στους λαούς μπο­ρεί να στηριχτεί.

Γι’ αυτό καλού­με τους εργα­ζό­με­νους, τη νεο­λαία, τον κάθε άνθρω­πο καλής θέλη­σης, τις οργα­νώ­σεις του λαϊ­κού κινή­μα­τος να εκφρά­σουν με κάθε πρό­σφο­ρο τρό­πο αυτήν την αλλη­λεγ­γύη. Μαζι­κά και οργα­νω­μέ­να να απαιτήσουμε:

  • Να πάρει θέση τώρα η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας το παλαι­στι­νια­κό κρά­τος στα σύνο­ρα του 1967, με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερουσαλήμ.
  • Να στα­μα­τή­σουν οι εποι­κι­σμοί και να απο­χω­ρή­σουν όλοι οι έποι­κοι που έχουν εγκα­τα­στα­θεί πέρα από τα σύνο­ρα του ’67.
  • Το γκρέ­μι­σμα του απα­ρά­δε­κτου τεί­χους δια­χω­ρι­σμού στην Ιερουσαλήμ.
  • Το δικαί­ω­μα επι­στρο­φής των Παλαι­στί­νιων προ­σφύ­γων στις εστί­ες τους, με βάση τις σχε­τι­κές απο­φά­σεις του ΟΗΕ.
  • Την άρση κάθε απο­κλει­σμού των Παλαι­στι­νί­ων στη Δυτι­κή Όχθη και στη Λωρί­δα της Γάζας.
  • Την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση όλων των Παλαι­στί­νιων και άλλων πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων που κρα­τού­νται στις ισραη­λι­νές φυλακές.
  • Την απο­χώ­ρη­ση του ισραη­λι­νού στρα­τού από όλα τα κατε­χό­με­να εδά­φη του 1967, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των Υψω­μά­των του Γκο­λάν και της περιο­χής Σεμπάα του Νότιου Λιβάνου.
  • Καμία συμ­με­το­χή στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και τις επεμβάσεις».

Σφα­γή στη Γάζα – Υπο­κρι­σία της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας – 59 νεκροί ανά­με­σά του και ένα μωρό 8 μηνών!!!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο