Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου και της ΕΔΥΕΘ το Σάββατο 12 Μάρτη

Την Θεσ­σα­λο­νί­κη θα επι­σκε­πτούν το Σάβ­βα­το 12 Μάρ­τη η Πρέ­σβει­ρα της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας Ζέλ­μις Μαρία Ντο­μίν­γκες Κορ­τί­να και ο Πρό­ξε­νος Χοσέ Οριόλ Μαρ­τί­νες προ­κει­μέ­νου να συμ­με­τά­σχουν σε εκδή­λω­ση που διορ­γα­νώ­νει ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Θεσ­σα­λο­νί­κης και η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΔΥΕΘ) σε αίθου­σα του Δημαρ­χεί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης. Επι­συ­νά­πτε­ται η πρό­σκλη­ση της εκδήλωσης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης και ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης σας προ­σκα­λούν στην κοπή της πρω­το­χρο­νιά­τι­κης πίτας το Σαβ­βα­το 12 Μάρ­τη 2022 στις 6:30 μ.μ, στην Αίθου­σα Εκδη­λώ­σε­ων «Μανώ­λης Ανα­γνω­στά­κης» του Δημαρ­χεί­ου Θεσσαλονίκης.

Με την ευκαι­ρία αυτή θα εκφρά­σου­με την αλλη­λεγ­γύη μας στο λαό της Κού­βας, ενώ θα τιμή­σου­με την Πρέ­σβει­ρα και τον Πρό­ξε­νο της χώρας αυτής στην Ελλά­δα, εν όψει της ολο­κλή­ρω­σης της θητειας τους στη χώρα μας.

Την εκδή­λω­ση θα πλαι­σιώ­σουν με ελλη­νι­κά και λάτιν τρα­γού­δια ο Βασί­λης Κασού­ρας και οι Duo Los Capos.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο