Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση του ΚΚΕ με θέμα «Η επίδραση του λαϊκού κινήματος στο ελληνικό ποδόσφαιρο» στις 29 Μάη

Εκδή­λω­ση με θέμα «Η επί­δρα­ση του λαϊ­κού κινή­μα­τος στο ελλη­νι­κό ποδό­σφαι­ρο» διορ­γα­νώ­νει η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κ. Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ στο πλαί­σιο των εορ­τα­σμών των 100 χρό­νων του Κόμματος.

Η εκδή­λω­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην Τρί­τη 29 Μάη, στις 8.00 μ.μ., στο υπαί­θριο αμφι­θέ­α­τρο του Δημαρ­χεί­ου Θεσσαλονίκης.

Την κεντρι­κή ομι­λία θα κάνει ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ενώ παρεμ­βά­σεις θα κάνουν ο Σάβ­βας Κωφί­δης, πρώ­ην διε­θνής ποδο­σφαι­ρι­στής και ο Κώστας Λεβέ­ντης, βετε­ρά­νος ποδο­σφαι­ρι­στής και ιδρυ­τι­κό μέλος του ΠΣΑΠ.

Στην εκδή­λω­ση θα προ­βλη­θεί βίντεο — αφιέρωμα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο