Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο μπάτσος της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για το δολοφονικό πυροβολισμό του 16χρονου Ρομά

Ελεύ­θε­ρος με περιο­ρι­στι­κό όρο αφέ­θη­κε ο 34χρονος αστυ­νο­μι­κός της ομά­δας ΔΙ.ΑΣ. που κατη­γο­ρεί­ται για τον θανά­σι­μο πυρο­βο­λι­σμό του 16χρονου Ρομά Κώστα Φρα­γκού­λη, στη διάρ­κεια κατα­δί­ω­ξης, στα Δια­βα­τά Θεσσαλονίκης.

Μετά τη δια­φω­νία που υπήρ­ξε ανά­με­σα σε ανα­κρι­τή και εισαγ­γε­λέα σχε­τι­κά με το ζήτη­μα της προ­σω­ρι­νής του κρά­τη­σης, το Συμ­βού­λιο Πλημ­με­λειο­δι­κών Θεσ­σα­λο­νί­κης έλυ­σε τη δια­φω­νία υπέρ του ανα­κρι­τή και με βού­λευ­μα του έκρι­νε ότι ο κατη­γο­ρού­με­νος πρέ­πει να αφε­θεί ελεύ­θε­ρος με τον περιο­ρι­στι­κό όρο της απα­γό­ρευ­σης εξό­δου από τη χώρα.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο εισαγ­γε­λέ­ας είχε την άπο­ψη πως ο αστυ­νο­μι­κός, με βαθ­μό αστυ­φύ­λα­κα, έπρε­πε να οδη­γη­θεί στις φυλα­κές, καθώς, κατά την κρί­ση του, λόγω της εμπει­ρί­ας και εκπαί­δευ­σής του δεν έπρε­πε να πυρο­βο­λή­σει στην προ­κει­μέ­νη περίπτωση.

Επι­ση­μαί­νε­ται ότι μετά την απο­λο­γία του ο 34χρονος βρι­σκό­ταν σε κατ’ οίκον περιο­ρι­σμό μέχρι να άρει το Δικα­στι­κό Συμ­βού­λιο την παρα­πά­νω διαφωνία.

Ο ίδιος στην απο­λο­γία του είχε υπο­στη­ρί­ξει ότι ενήρ­γη­σε σε καθε­στώς νόμι­μης άμυ­νας, λόγω του κιν­δύ­νου που — όπως είπε — διέ­τρε­χαν οι συνά­δελ­φοί του. «Έπρε­πε να τους σώσω» φέρε­ται να απο­λο­γή­θη­κε, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι οι δύο πυρο­βο­λι­σμοί έγι­ναν με πρό­θε­ση να πλή­ξει τα ελα­στι­κά του αγρο­τι­κού αυτο­κι­νή­του που οδη­γού­σε ο 16χρονος. «Δεν είχα σκο­πό να σκο­τώ­σω τον οδη­γό, αλλιώς θα είχα αδειά­σει όλη τη γεμι­στή­ρα» φέρε­ται να ανέφερε.

Το επό­με­νο διά­στη­μα ο ανα­κρι­τής θα ζητή­σει να ασκη­θεί νέα ποι­νι­κή δίω­ξη, κατ’ ορθό­τε­ρο νομι­κό χαρα­κτη­ρι­σμό τής εις βάρος του απο­δι­δό­με­νης πρά­ξης, με δεδο­μέ­νο ότι επήλ­θε ο θάνα­τος του ανή­λι­κου. Για τη νέα πρά­ξη — αυτή της ανθρω­πο­κτο­νί­ας με ενδε­χό­με­νο δόλο — θα κλη­θεί να δώσει νέα, συμπλη­ρω­μα­τι­κή απο­λο­γία ενώ­πιον του ανακριτή.

Πηγή: ΑΠΕ

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο