Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη — Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος: Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον ιδρυτή του Φώτη Γεωργιάδη στις 5 Φεβρουαρίου

Τον συνα­γω­νι­στή, μεγά­λο φίλο της Κού­βας και ιδρυ­τή του, Φώτη Γεωρ­γιά­δη, που «έφυ­γε» απ’ τη ζωή το 2020, θα τιμή­σει ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης σε εκδή­λω­ση που θα γίνει την Κυρια­κή 5 Φεβρουα­ρί­ου στην Αίθου­σα «Μ. Ανα­γνω­στά­κης» του Δημαρ­χεί­ου Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρια­κή 5 Φεβρουα­ρί­ου 2023 στις 11:00 Αίθου­σα «Μ. Αναγνωστάκη»

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμο Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης, καλεί τα μέλη και τους φίλους του στην εκδή­λω­ση τιμής και μνή­μης στον ιδρυ­τή του συν­δέ­σμου τον συνα­γω­νι­στή Φώτη Γεωργιάδη.

Θα ακο­λου­θή­σει η κοπή της Πρω­το­χρο­νιά­τι­κης πίτας μας.

Συνε­χί­ζου­με την καμπά­νια αλλη­λεγ­γύ­ης στην Κού­βα. Συγκε­ντρώ­νου­με χρή­μα­τα, και υγειο­νο­μι­κό υλι­κό (σύριγ­γες, γάντια, καθε­τή­ρες- υλι­κά και ιατρι­κές προ­μή­θειες υψη­λής ζήτη­σης). Τα παρα­πά­νω υλι­κά θα συγκε­ντρω­θούν στο χώρο της εκδήλωσης.

Η έκφρα­ση της αλλη­λεγ­γύ­ης προς την κυβέρ­νη­ση και τον λαό της Κού­βας είναι χρέ­ος όλων μας.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο