Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Επίθεση από φασίστες δέχθηκαν μαθητές στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου

Επί­θε­ση από φασι­στι­κές ομά­δες δέχθη­καν μαθη­τές στο 2ο ΕΠΑΛ Ευό­σμου, όπως καταγ­γέλ­λει η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Θεσ­σα­λο­νί­κης.

Η ανα­κοί­νω­ση:

«Καταγ­γέλ­λου­με την επί­θε­ση από φασι­στι­κές ομά­δες που δέχθη­καν συμ­μα­θη­τές μας στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου!

Τη στιγ­μή που μαθη­τές του 2ου ΕΠΑΛ Ευό­σμου προ­σπα­θού­σαν να οργα­νώ­σουν τον αγώ­να τους και να καλέ­σουν τους συμ­μα­θη­τές τους σε μαζι­κή γενι­κή συνέ­λευ­ση για να “κλεί­σουν” με κατά­λη­ψη το σχο­λείο τους μετά από συλ­λο­γι­κές και δημο­κρα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες, με δίκαια αιτή­μα­τα για ασφα­λή και ανοι­χτά σχο­λεία, για να μην εφαρ­μο­στούν τα απα­ρά­δε­κτα αντι-εκπαι­δευ­τι­κά μέτρα όπως η Τρά­πε­ζα Θεμά­των και οι περιο­ρι­σμέ­νες επι­λο­γές στο μηχα­νο­γρα­φι­κό, φασι­στι­κές ομά­δες, οι οποί­ες δεν προ­ερ­χό­ντου­σαν μόνο μέσα από το σχο­λείο, πραγ­μα­το­ποί­η­σαν επί­θε­ση σε συμ­μα­θη­τές μας προ­σπα­θώ­ντας να κατε­βά­σουν το πανό τους και να τους εμπο­δί­σουν να γίνει γενι­κή συνέλευση!

Απο­δει­κνύ­ε­ται για ακό­μη μια φορά ποιος είναι ο ρόλος τους!

Ξέρου­με ότι σιχαί­νο­νται κάθε έννοια οργά­νω­σης, αγώ­να, συλ­λο­γι­κής διεκ­δί­κη­σης! Έχουν βάλει πλά­τη και με τα λόγια και με τις πρά­ξεις τους (όπως απο­δει­κνύ­ε­ται και από τη σημε­ρι­νή επί­θε­ση) στις επι­λο­γές της κυβέρ­νη­σης για ένα σχο­λείο χωρίς μέτρα προ­στα­σί­ας, ένα σχο­λείο εξε­τα­στι­κό κέντρο! Αλλιώς για­τί να θέλουν να δια­λύ­σουν τον αγώ­να μας;;;

ΑΠΟΜΟΝΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ! ΔΕ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΧΩΡΟ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ!

Η καλύ­τε­ρη απά­ντη­ση σε αυτές τις ομά­δες είναι το δυνά­μω­μα της οργά­νω­σης, της συλ­λο­γι­κής διεκ­δί­κη­σης, του οργα­νω­μέ­νου αγώνα!

Τα αιτή­μα­τά μας είναι δίκαια! Δε πάμε βήμα πίσω από τις ανά­γκες μας! 

Δίνου­με την καλύ­τε­ρη απά­ντη­ση την Πέμ­πτη στο πανελ­λα­δι­κό, πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο μαζί με τους φοι­τη­τές, τους γονείς μας και τους καθη­γη­τές μας!

Όλοι στο πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στις 20/01 στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου, στις 12 το μεσημέρι.»

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο