Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: «Επίσκεψη» από… τυφλίτη που τρύπωσε σε λεκάνη τουαλέτας

Μια… ασυ­νή­θι­στη επί­σκε­ψη σε τουα­λέ­τα σπι­τιού στα Πεύ­κα Θεσ­σα­λο­νί­κης έκα­νε ένας τυφλί­της, ο οποί­ος εικά­ζε­ται πως έφτα­σε μέχρι την λεκά­νη από τον βόθρο.

Το περι­στα­τι­κό έκα­νε γνω­στό με ανάρ­τη­ση του στο Facebook ο εθε­λο­ντής της Δρά­σης για την Άγρια Ζωή, Στέ­λιος Γερο­νυ­μά­κης ο οποί­ος κλή­θη­κε να απο­μα­κρύ­νει το ερπετό.

«Το πιο απί­στευ­το αλλά αλη­θι­νό περι­στα­τι­κό συνέ­βη σήμε­ρα» ανά­φε­ρε σε ανάρ­τη­σή του, σημειώ­νο­ντας «μία κλή­ση για ερπε­τό μέσα στην λεκά­νη τουα­λέ­τας… ένας τυφλί­της (άπο­δη σαύρα)».

Όπως γρά­φει και ο ίδιος, επρό­κει­το για τυφλί­τη, είδος που μοιά­ζει με φίδι, αλλά στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα πρό­κει­ται για άπο­δη σαύ­ρα. Το ερπε­τό εικά­ζε­ται ότι κατέ­λη­ξε στη λεκά­νη μπαί­νο­ντας από το βόθρο.

Τι είναι ο τυφλίτης

Ο τυφλί­της μοιά­ζει με φίδι αλλά στην ουσία είναι άπο­δη σαύ­ρα. Αυτό σημαί­νει ότι έχει βλέ­φα­ρα και ακου­στι­κά ανοίγ­μα­τα, σε αντί­θε­ση με τα φίδια.

Στην Ελλά­δα απα­ντά το υπο­εί­δος Pseudopus apodus thracius (Obst, 1978). Το συνο­λι­κό του μήκος μπο­ρεί να φτά­σει έως και 140cm, συνή­θως όμως είναι μικρό­τε­ρο. Πρό­κει­ται για ημε­ρό­βια σαύ­ρα που απο­φεύ­γει τις πολύ υψη­λές θερμοκρασίες.

Κινεί­ται κυρί­ως στο έδα­φος, όμως μπο­ρεί επί­σης να σκαρ­φα­λώ­σει σε πυκνούς θάμνους. Τρέ­φε­ται κυρί­ως με ασπόν­δυ­λα, αλλά και με μικρά τρω­κτι­κά ή ερπετά.

Πρό­κει­ται για ακίν­δυ­νο ερπε­τό που δεν έχει δόντια η δηλη­τή­ριο και το οποίο όταν τρο­μά­ξει κινεί­ται γρή­γο­ρα προ­σπα­θώ­ντας να ξεφύγει.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο