Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο σε δημοτικό σχολείο με πατέρα αρνητή των self test

Ανα­στά­τω­ση προ­κλή­θη­κε το πρωί σε δημο­τι­κό σχο­λείο της Θέρ­μης, όταν 37χρονος δια­μαρ­τυ­ρή­θη­κε επει­δή δεν επι­τρά­πη­κε η είσο­δος του γιου του στη σχο­λι­κή μονά­δα χωρίς την προη­γού­με­νη προ­σκό­μι­ση self test.

Ο ίδιος, μάλι­στα, φέρε­ται να εμπό­δι­σε τους υπό­λοι­πους μαθη­τές να μπουν στο σχο­λείο, με συνέ­πεια να κλη­θεί στο σημείο η αστυ­νο­μία και να οδη­γη­θεί στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα της περιο­χής. Όπως έγι­νε γνω­στό, η διευ­θύ­ντρια του σχο­λεί­ου υπέ­βα­λε μήνυ­ση ενα­ντί­ον του 37χρονου και ακο­λού­θη­σε η σύλ­λη­ψή του με την αυτό­φω­ρη διαδικασία.

Σε βάρος του σχη­μα­τί­ζε­ται δικο­γρα­φία για δια­τά­ρα­ξη λει­τουρ­γί­ας δημό­σιας υπη­ρε­σί­ας και παρα­βί­α­ση των μέτρων για την πρό­λη­ψη ασθε­νειών, ενώ ανα­μέ­νε­ται να οδη­γη­θεί στον εισαγγελέα.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο