Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Επιτυχής η παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Μόττα «Τσε Γκεβάρα, πρεσβευτής της Επανάστασης»

Με επι­τυ­χία έγι­νε το από­γευ­μα της Πέμ­πτης στην Θεσ­σα­λο­νί­κη η παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου «Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης» που υπο­γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας. Σε έναν όμορ­φο χώρο με θέα το Λευ­κό Πύρ­γο, στο Cafe ΘΕΑ/TRO, εκφρά­στη­κε για άλλη μια φορά η αλλη­λεγ­γύη προς την Κού­βα και τον λαό της, ενώ μέσα από ομι­λί­ες και παρεμ­βά­σεις υπο­γραμ­μί­στη­κε η προ­σω­πι­κό­τη­τα και το έργο του κομ­μου­νι­στή επα­να­στά­τη Ερνέ­στο Τσε Γκεβάρα.

Στην εκδή­λω­ση παρα­βρέ­θη­καν, μετα­ξύ άλλων, η Πρέ­σβης της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας στην Ελλά­δα κα. Zelmys Maria Dominguez Cortina, ο Πρό­ξε­νος Jose Oriol Marrero Martinez, ο Πρό­ε­δρος της ΕΔΥΕΘ Νίκος Ζώκας, αντι­προ­σω­πεία του ΔΣ του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης με επι­κε­φα­λής τον πρό­ε­δρο Από­στο­λο Σκού­φα, υπο­ψή­φιοι στην τοπι­κή αυτο­διοί­κη­ση με την «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», κ.α. Παρών στην εκδή­λω­ση ήταν και ο υπεύ­θυ­νος των Εκδό­σε­ων «Ατέ­χνως» Ηρα­κλής Κακα­βά­νης καθώς και ο Δ/ντής της «New Star Cinema» Βελισ­σά­ριος Κοσ­συ­βά­κης που είχε ρόλο συντο­νι­στή της παρου­σί­α­σης. Την μετά­φρα­ση της εκδή­λω­σης διεκ­πε­ραί­ω­σε με επι­τυ­χία η Ειρή­νη Νεδέλκου.

Πριν το ξεκί­νη­μα των ομι­λί­ων ο συγ­γρα­φέ­ας του βιβλί­ου Νίκος Μότ­τας έκα­νε μια σύντο­μη ανα­φο­ρά στο μεγά­λο γεγο­νός της ημέ­ρας, τον τελευ­ταίο «απο­χαι­ρε­τι­σμό» στον μεγά­λο δημιουρ­γό, αγω­νι­στή και σπου­δαίο φίλο της Κού­βας Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, ενώ στην συνέ­χεια κρα­τή­θη­κε ενός λεπτού σιγή.

Χαι­ρε­τι­σμό στην εκδή­λω­ση απή­υ­θυ­νε ο πρό­ε­δρος του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δε­σμου Θεσ­σα­λο­νί­κης Απο­στο­λος Σκού­φας ενώ ανα­γνώ­στη­κε ευχα­ρι­στή­ριο μήνυ­μα της κόρης του Τσε, Αλέι­δα Γκε­βά­ρα Μαρτς προς τον συγγραφέα.

Τον κύκλο των ομι­λιών άνοι­ξε η Πρέ­σβης της Κού­βας Zelmys Maria Dominguez Cortina η οποία ανα­φέρ­θη­κε στην σημα­σία του βιβλί­ου και της μελέ­της για τον Τσε και την Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση, υπο­γράμ­μι­σε τις τερά­στιες δυσκο­λί­ες που προ­κα­λεί στην Κού­βα ο πολυ­ε­τής οικο­νο­μι­κός, εμπο­ρι­κός και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κός απο­κλει­σμός που έχουν επι­βάλ­λει οι ΗΠΑ, καθώς και το γεγο­νός ότι εντεί­νε­ται η επι­θε­τι­κή, ιμπε­ρια­λι­στι­κή πολι­τι­κή των αμε­ρι­κά­νι­κων κυβερ­νή­σε­ων ένα­ντι του Νησιού της Επανάστασης.

DSC0761che guevara salonica 2 1

Ακο­λού­θη­σαν ενδια­φέ­ρου­σες ομι­λί­ες από την φιλό­λο­γο Ευγε­νία Καβαλ­λά­ρη και την εκπαι­δευ­τι­κό Ρίτσα Τρια­ντα­φυλ­λί­δου (οι ομι­λί­ες θα δημο­σιευ­θούν στο «Ατέ­χνως» προ­σε­χώς) από τις οποί­ες ανα­δεί­χθη­καν πτυ­χές τόσο του βιβλί­ου όσο και ευρύ­τε­ρα της δρά­σης του Τσε.

Τελευ­ταί­ος πήρε τον λόγο ο συγ­γρα­φέ­ας Νίκος Μότ­τας ο οποί­ος, μετα­ξύ άλλων, σημεί­ω­σε ότι ο Τσε Γκε­βά­ρα «πρέ­πει να πάψει να είναι μια στά­μπα κολ­λημ­μέ­νη σε μπλου­ζά­κια, κού­πες του καφέ και μπρε­λόκ, πρέ­πει να πάψει να είναι ένα “αβλα­βές εικό­νι­σμα” μιας αφη­ρη­μέ­νης επα­να­στα­τι­κό­τη­τας ή ένα είδος “αγί­ου των φτω­χών” που δίνει παρη­γο­ριά στους κατα­πιε­σμέ­νους», αλλά αντί­θε­τα «πρέ­πει να του δοθεί η πραγ­μα­τι­κή ιστο­ρι­κή διά­στα­ση που δικαιού­ται, αυτή του κομ­μου­νι­στή επα­να­στά­τη, που δια­μορ­φώ­θη­κε μέσα από την επα­φή του με την μαρ­ξι­στι­κή-λενι­νι­στι­κή κοσμο­θε­ω­ρία, με τις αρχές του επι­στη­μο­νι­κού σοσιαλισμού».

Ο Ν. Μότ­τας ανα­φέρ­θη­κε στους λόγους που τον οδή­γη­σαν στην συγ­γρα­φή του βιβλί­ου, υπο­γράμ­μι­σε βασι­κά συμπε­ρά­σμα­τα που βγαί­νουν από την μελέ­τη της δρα­στη­ριό­τη­τας του Τσε ως εκπρο­σώ­που της Κου­βα­νι­κής κυβέρ­νη­σης ανά τον κόσμο ενώ κατέ­λη­ξε πως η κλη­ρο­νο­μιά που άφη­σε πίσω του ο Τσε, καθώς και το παρά­δειγ­μά του ως κομ­μου­νι­στή επα­νά­στα­τη είναι σήμε­ρα περισ­σό­τε­ρο επί­και­ρα από ποτέ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο