Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Ημερίδα για την αντισεισμική προστασία διοργανώνει το ΚΚΕ στις 6 Φεβρουαρίου

Εκδή­λω­ση — ημε­ρί­δα με θέμα «Αντι­σει­σμι­κή προ­στα­σία, δικαί­ω­μα ζωής και ασφά­λειας για το λαό» διορ­γα­νώ­νει η ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ  την Τετάρ­τη 6 Φλε­βά­ρη, στις 7 μ.μ., στο Αμφι­θέ­α­τρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλε­ξάν­δρου 49).

Στην εκδή­λω­ση θα μιλή­σουν οι:

Σωτή­ρης Αβρα­μό­που­λος, πολι­τι­κός μηχα­νι­κός, υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Κ. Μακε­δο­νί­ας με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

Βασί­λειος Λεκί­δης, δρ. πολι­τι­κός μηχα­νι­κός, διευ­θυ­ντής Ερευ­νών στο ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ, πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Φυσι­κών Κατα­στρο­φών του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Ελευ­θε­ρία Παπα­δη­μη­τρί­ου, καθη­γή­τρια Σει­σμο­λο­γί­ας στον Τομέα Γεω­φυ­σι­κής του Τμή­μα­τος Γεω­λο­γί­ας του ΑΠΘ.

Κυρια­ζής Πιτι­λά­κης, ομό­τι­μος καθη­γη­τής Πολι­τι­κών Μηχα­νι­κών του ΑΠΘ.

Παρέμ­βα­ση θα κάνουν οι:

Σωτή­ρης Ζαρια­νό­που­λος, ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ, υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

Θανά­σης Κου­τσου­ράς, πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Οικο­δό­μων Θεσσαλονίκης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο