Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη — Ημερίδα του ΚΚΕ: «100 χρόνια από την ιμπεριαλιστική εκστρατεία και τη Μικρασιατική καταστροφή»

Ημε­ρί­δα με θέμα “100 από την ιμπε­ρια­λι­στι­κή εκστρα­τεία και τη Μικρα­σια­τι­κή κατα­στρο­φή”, οργα­νώ­νει η ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, την Κυρια­κή 11 Δεκέμ­βρη στις 11 π.μ., στην αίθου­σα τελε­τών της Παλιάς Φιλο­σο­φι­κής στο Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσσαλονίκης..

Ειση­γή­σεις θα γίνουν ως εξής:

Κώστας Σκο­λα­ρί­κος, μέλος της Κ.Ε, επι­κε­φα­λής του τμή­μα­τος ιστο­ρί­ας της Κ.Ε., με τίτλο: «Βασι­κά συμπε­ρά­σμα­τα για τις αιτί­ες και τις συνέ­πειες της ιμπε­ρια­λι­στι­κής εκστρα­τεί­ας . Η επί­δρα­ση της στην ταξι­κή πάλη στην Ελλάδα».

Γιώρ­γος Μαρ­γα­ρί­της, Καθη­γη­τής Σύγ­χρο­νης Ιστο­ρί­ας — συγ­γρα­φέ­ας, με τίτλο: «Ο Ελλη­νο-Τουρ­κι­κός πόλε­μος 1919–1922 και η επο­χή του».

Γιώρ­γος Χρα­νιώ­της, Ιστο­ρι­κός, διδά­κτο­ρας Πολι­τι­κών Επι­στη­μών του ΑΠΘ, με τίτλο: «Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος, ήττα της καπι­τα­λι­στι­κής εξου­σί­ας και κοι­νω­νι­κή ριζο­σπα­στι­κο­ποί­η­ση: Το κίνη­μα των παλιών πολε­μι­στών τη δεκα­ε­τία του 1920».

Κώστας Τζιά­ρας, Ιστο­ρι­κός, Διδά­κτο­ρας του τμή­μα­τος Πολι­τι­κών Επι­στη­μών του ΑΠΘ, «Η κοι­νω­νι­κή έντα­ξη των προ­σφύ­γων, αστι­κή στρα­τη­γι­κή και δρά­ση των Κομμουνιστών».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο