Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Η δημοτική αρχή αρνείται να υλοποιήσει την απόφαση να τιμηθεί ο Μήτσος Σαχίνης

Η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ καλεί τη διοί­κη­ση του δήμου να στα­μα­τή­σει τη διαρ­κή παρελ­κυ­στι­κή τακτι­κή της και να υλο­ποι­ή­σει άμε­σα την ομό­φω­νη από­φα­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, από το 2017, για τη μετο­νο­μα­σία της οδού Επι­δαύ­ρου στην Τού­μπα σε οδό Μήτσου Σαχίνη.

Σε ανα­κοί­νω­σή της αναφέρει:

«Η διοί­κη­ση του δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης στην περί­πτω­ση της αλλα­γής ονο­μα­σί­ας της οδού Αλμπέρ­το Ναρ, με επα­να­φο­ρά της ονο­μα­σί­ας Χρυ­σο­χό­ου, έδει­ξε πρω­το­φα­νή ταχύτητα.

Βιά­στη­κε να γρά­ψει μια ακό­μα μαύ­ρη σελί­δα, δικαιώ­νο­ντας τον συνερ­γά­τη των Γερ­μα­νών στην Κατο­χή, τον διώ­κτη των αγω­νι­στών της Αντί­στα­σης, τον μάρ­τυ­ρα υπε­ρά­σπι­σης του σφα­γέα των Εβραί­ων της πόλης, Μαξ Μέρτεν.

Μήτσος Σαχί­νης, Κων/πόλη 1920 — Θεσ­σα­λο­νί­κη 2004

Αντί­θε­τα, στην περί­πτω­ση της ονο­μα­το­δο­σί­ας οδού της Τού­μπας σε οδό Μήτσου Σαχί­νη, δεί­χνει αδι­καιο­λό­γη­τη καθυ­στέ­ρη­ση 5,5 ετών.

Αρνεί­ται ουσια­στι­κά να υλο­ποι­ή­σει ομό­φω­νη από­φα­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, του Ιου­λί­ου 2017, να τιμη­θεί ο Μήτσος Σαχί­νης. Μια προ­σω­πι­κό­τη­τα που συν­δέ­ε­ται με όλες τις κορυ­φαί­ες στιγ­μές της ταξι­κής πάλης της πόλης μας: Ενερ­γός στην εργα­τι­κή εξέ­γερ­ση του Μάη ’36 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, αγω­νι­στής της Εθνι­κής Αντί­στα­σης ως αξιω­μα­τι­κός του ΕΛΑΣ, κατα­δι­κα­σμέ­νος σε ισό­βια από το μετεμ­φυ­λια­κό καθε­στώς, δεσμώ­της σε φυλα­κές και ξερο­νή­σια, κορυ­φαί­ος συν­δι­κα­λι­στής του εργα­τι­κού κινή­μα­τος της πόλης, δεσμώ­της και πάλι από την επτά­χρο­νη δικτα­το­ρία, τρεις φορές εκλεγ­μέ­νος βου­λευ­τής του λαού της πόλης με το ΚΚΕ».

Ριζο­σπά­στης.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο