Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Η δημοτική αρχή Ζέρβα πέταξε στα σκουπίδια την κραυγή αγωνίας υγειονομικών και λαού (VIDEO)

Στα σκου­πί­δια πέτα­ξε η διοί­κη­ση του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης την κραυ­γή αγω­νιάς υγειο­νο­μι­κών και λαού, όπως αυτή μετα­φέρ­θη­κε με ψήφι­σμα της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στο Δημο­τι­κό συμ­βού­λιο Θεσ­σα­λο­νί­κης και κατα­ψη­φί­στη­κε, κατά την προ­χθε­σι­νή συνεδρία.

Μάλι­στα, η συνε­δρί­α­ση αυτή μεθο­δευ­μέ­να εξε­λί­χθη­κε σε μαρα­θώ­νια,  με στό­χο ακρι­βώς να μην υπερ­ψη­φι­στεί από το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο το ψήφι­σμα της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης». Χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι ότι το συγκε­κρι­μέ­νο ψήφι­σμα που κατα­τέ­θη­κε από τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση»  για τρί­τη συνε­χή φορά σε συνε­δρί­α­ση του δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου, (χωρίς να φτά­νει ποτέ με διά­φο­ρα προ­σχή­μα­τα σε ψηφο­φο­ρία) έφτα­σε να συζη­τη­θεί στην προ­χθε­σι­νή συνε­δρί­α­ση (που ξεκί­νη­σε στις 6 το από­γευ­μα) στις 12 η ώρα το βρα­δύ, και αφού είχαν προη­γη­θεί μακρο­σκε­λής τοπο­θε­τή­σεις δημο­τι­κούς συμ­βού­λων για θέμα­τα έκτος της παν­δη­μί­ας. Στις 11.55 το βρα­δύ η διοί­κη­ση κατέ­θε­σε δεύ­τε­ρο ψήφι­σμα  «σαν σανί­δα σωτη­ρί­ας της, τη τελευ­ταία στιγ­μή», το ψήφι­σμα της Ένω­σης Δήμων.

«Ένα απα­ρά­δε­κτο ψήφι­σμα, αντι­γρα­φή των δηλώ­σε­ων και ευχών Μητσο­τά­κη, που η εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή του (όπως και των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) ευθύ­νε­ται για το σημε­ρι­νό δρά­μα», όπως σημεί­ω­σε ο Σωτή­ρης Ζαρια­νό­που­λος, επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στο Δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης,  μιλώ­ντας στον «904 Αρι­στε­ρά στα fm». «Για μια ακό­μα φορά η διοί­κη­ση του δήμου, μπρο­στά στην υγεία του λαού επέ­λε­ξε την υπε­ρά­σπι­ση του κόμ­μα­τος της, της κυβέρ­νη­σης, των ιδιω­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων στη δια­χεί­ρι­ση της πόλης και ιδιαί­τε­ρα στην υγεία του λαού», είπε.

Η  «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσ­σα­λο­νί­κης με ανα­κοί­νω­ση της χαρα­κτη­ρί­ζει ως ανή­κου­στο το ότι «ο δήμαρ­χος μιας πόλης με πανευ­ρω­παϊ­κή τρα­γι­κή πρω­τιά σε όλους τους δεί­κτες της παν­δη­μί­ας, με σύστη­μα Υγεί­ας (παν­θο­μο­λο­γου­μέ­νως) σε κατάρ­ρευ­ση, δηλώ­νει περή­φα­νος γι’ αυτή την πόλη. Για­τί ‑λέει- θα ανα­μορ­φώ­σει την Αρι­στο­τέ­λους, το Διοι­κη­τή­ριο, τη ΔΕΘ, την παρα­λία. Κατη­γο­ρώ­ντας όσους δεν συμ­με­ρί­ζο­νται την περη­φά­νια του ότι “ζουν σε άλλη πόλη”».

Παράλ­λη­λα τονί­ζει πως «με περισ­σή υπο­κρι­σία ευχα­ρί­στη­σε τους μαχη­τές των νοσο­κο­μεί­ων (που κι αυτοί μετρούν θύμα­τα και νεκρούς στο καθή­κον). Και γύρι­σε επι­δει­κτι­κά την πλά­τη στην κραυ­γή αγω­νί­ας τους για το σύστη­μα Υγεί­ας που έχει καταρ­ρεύ­σει και στέλ­νει στα σπί­τια τους ασθε­νείς, θετι­κούς ακό­μα στον κορο­νο­ϊό, για­τί δεν έχει άλλες κλί­νες, δια­δί­δο­ντας πλα­τιά την παν­δη­μία, ακυ­ρώ­νο­ντας ακό­μα και το lockdown».

Σημειώ­νει πως η διοί­κη­ση κατα­ψή­φι­σε το ψήφι­σμα της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» που απο­τύ­πω­νε τα αιτή­μα­τα ειδι­κών, για­τρών, νοση­λευ­τών, που ζητού­σε την επί­τα­ξη ιδιω­τι­κών λεω­φο­ρεί­ων, τη δέσμευ­ση ξενο­δο­χεί­ων για όσους εξέρ­χο­νται από τα νοσο­κο­μεία θετι­κοί στο ιό, αλλά και ελέγ­χους της δημο­τι­κής αστυ­νο­μί­ας στους χώρους δου­λειάς «για­τί η ιδε­ο­λο­γία και πολι­τι­κή που ακο­λου­θεί δεν λυγί­ζει ούτε μπρο­στά στα εκα­τομ­μύ­ρια θυμά­των όχι μόνο του κορο­νοϊ­ού, αλλά της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της Υγείας».

Αντ’ αυτού η διοί­κη­ση παρου­σί­α­σε σαν σανί­δα σωτη­ρί­ας της την τελευ­ταία στιγ­μή ένα ψήφι­σμα της Περι­φε­ρεια­κής Ένω­σης Δήμων Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας (ΠΕΔΚΜ), το οποίο και χαρα­κτη­ρί­ζει ως απα­ρά­δε­κτο και «copypaste των δηλώ­σε­ων και ευχών Μητσο­τά­κη, που η εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή του (όπως και των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) ευθύ­νε­ται για το σημε­ρι­νό δράμα».

Επί­σης, η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» επι­ση­μαί­νει πως «το Τεχνι­κό Πρό­γραμ­μα του δήμου που συζη­τή­θη­κε δεν ήταν παρά αντι­γρα­φή προη­γού­με­νων ανο­λο­κλή­ρω­των προ­γραμ­μά­των, επι­και­ρο­ποί­η­ση της στρα­τη­γι­κής του­ρι­στι­κο­ποί­η­σης της πόλης (που εξαϋ­λώ­θη­κε σε μια νύχτα από την παν­δη­μία) προς όφε­λος των μεγά­λων συμ­φε­ρό­ντων (ανα­μόρ­φω­ση Αρι­στο­τέ­λους, παρα­λί­ας, ΔΕΘ, Διοι­κη­τη­ρί­ου), παρα­πέ­ρα υπο­βάθ­μι­ση των γει­το­νιών και των ανα­γκών τους σε σχο­λεία (που συρ­ρι­κνώ­νο­νται παρα­πέ­ρα με “σαρ­δε­λο­ποί­η­ση” των μαθη­τών και κιν­δύ­νους για την υγεία τους), ελεύ­θε­ρους χώρους, πρά­σι­νο κλπ.» και ανα­φέ­ρει ως συμπέ­ρα­σμα πως «για μια ακό­μα φορά η διοί­κη­ση του δήμου μπρο­στά στην υγεία του λαού επέ­λε­ξε την υπε­ρά­σπι­ση του κόμ­μα­τός τους, της κυβέρ­νη­σης, των ιδιω­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων στη δια­χεί­ρι­ση της πόλης και ιδιαί­τε­ρα στην υγεία του λαού»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο