Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Η Κούβα θα νικήσει — Τα ιμπεριαλιστικά σχέδια θα αποτύχουν (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Με τα συν­θή­μα­τα «Η Κού­βα δεν είναι μονα­χή, είναι μαζί της όλοι οι λαοί» και «Τρο­μο­κρά­τες δεν είναι οι λαοί, είναι το ΝΑΤΟ και οι Αμε­ρι­κα­νοί», η ΕΔΥΕΘ και ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το Σάβ­βα­το συγκέ­ντρω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στον κου­βα­νι­κό λαό και κατα­δί­κης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σμών ανα­τρο­πής της επα­νά­στα­σης στην Κού­βα, έξω από το προ­ξε­νείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη.

Οι συγκε­ντρω­μέ­νοι τοπο­θέ­τη­σαν στην είσο­δο του προ­ξε­νεί­ου αφί­σες με τη μορ­φή του Φιντέλ Κάστρο και το ψήφι­σμα της ΕΔΥΕΘ στο οποίο κατα­γρά­φο­νται τα αιτή­μα­τα για τον τερ­μα­τι­σμό του απάν­θρω­που αμε­ρι­κα­νι­κού απο­κλει­σμού, την επι­στρο­φή του εδά­φους της βάσης του Γκουα­ντά­να­μο που παρά­νο­μα κατέ­χουν οι ΗΠΑ, την άρση κάθε είδους κυρώ­σε­ων και προ­κλη­τι­κών δρά­σε­ων όπως και να στα­μα­τή­σουν κάθε είδους επεμ­βά­σεις στις εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις της Κούβας.

cuba greece 1

 

Στη συνέ­χεια, προ­χώ­ρη­σαν σε συμ­βο­λι­κό κάψι­μο της αμε­ρι­κα­νι­κής σημαί­ας στη πύλη του Προ­ξε­νεί­ου, στέλ­νο­ντας μήνυ­μα κατα­δί­κης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών δρά­σε­ων απέ­να­ντι στον λαό και την κυβέρ­νη­ση της Κούβας.

Ο Από­στο­λος Σκού­φας, πρό­ε­δρος του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης, στην ομι­λία του μετα­ξύ άλλων, ανέ­φε­ρε πως «οι ΗΠΑ, ΕΕ και οι διά­φο­ρες καλο­πλη­ρω­μέ­νες αντε­πα­να­στα­τι­κές ομά­δες στην Κού­βα συνε­χί­ζουν την προ­βο­κά­τσια και την επι­χεί­ρη­ση επέμ­βα­σης στις εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις στο Νησί της Επα­νά­στα­σης. Επι­διώ­κουν να παρου­σιά­σουν την Κού­βα σαν μια χώρα που καταρ­ρέ­ει, ότι δήθεν επι­κρα­τεί χάος για να δικαιο­λο­γή­σουν μια εξω­τε­ρι­κή επέμ­βα­ση. Νέες δήθεν “αυθόρ­μη­τες” αντι­κυ­βερ­νη­τι­κές δια­δη­λώ­σεις, κινη­το­ποι­ή­σεις και ενέρ­γειες σε βάρος της Κού­βας και του λαού της, προ­ε­τοι­μά­ζο­νται για τις 15 Νοέμ­βρη στο Νησί και σε άλλες χώρες. Μέσω των ποι­κι­λό­μορ­φων μέσων κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, προ­πα­γαν­δί­ζε­ται μια δια­δή­λω­ση στην Αβά­να και σε άλλες 4 πόλεις στις 15 του μήνα».

Σημεί­ω­σε πως η παρέμ­βα­ση των ΗΠΑ είναι απο­δε­δειγ­μέ­νη αφού επέ­λε­ξαν τη συγκε­κρι­μέ­νη περί­ο­δο που η Κού­βα έχει εξα­σφα­λί­σει πρω­το­φα­νή επι­τυ­χία στην εμβο­λια­στι­κή και φαρ­μα­κευ­τι­κή κάλυ­ψη του λαού της για την προ­στα­σία από τον κορο­νο­ϊό και ξεκα­θά­ρι­σε ότι «για άλλη μια φορά οι προ­σπά­θειές τους θα απο­τύ­χουν! Τα σχέ­διά τους για ανα­τρο­πή της επα­νά­στα­σης δεν θα πετύ­χουν τον στό­χο τους. Ο κου­βα­νι­κός λαός έχει πεί­ρα και ξέρει να υπε­ρα­σπί­ζε­ται τις κατα­κτή­σεις του».

us flag burned

thessaloniki sigkentrosi allhleggyhs koyba 3

«Στο πλάι του κου­βα­νι­κού λαού βρί­σκο­νται όλοι οι λαοί που ζουν στο πετσί τους και ξέρουν τι εννο­ούν οι ιμπε­ρια­λι­στές όταν μιλά­νε για “δημο­κρα­τία”. Ο λαός μας έχει εκφρά­σει επα­νει­λημ­μέ­να, με κάθε τρό­πο, τη στή­ρι­ξή του στο λαό της Κού­βας», ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά και πρό­σθε­σε ότι «σήμε­ρα, η στή­ρι­ξη στις αρχές και τις αξί­ες της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης είναι πιο επι­τα­κτι­κή από ποτέ. Τώρα είναι η στιγ­μή να υψώ­σου­με φωνή υπε­ρά­σπι­σης και αλλη­λεγ­γύ­ης του κου­βα­νι­κού λαού και της κυβέρ­νη­σής του, να κατα­δι­κά­σου­με με τον πιο κατη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο τις αντε­πα­να­στα­τι­κές δρά­σεις των ιμπε­ρια­λι­στών απέ­να­ντι στο Νησί της Επανάστασης».

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο